Din USA- tur bli­ver dy­re­re

BT - - BT REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

FERIEBUDGET

Vi kom­mer ik­ke læn­ge­re så langt for vo­res dan­ske kro­ner, når vi rej­ser til USA. Dol­lar­kur­sen, som si­den fi­nanskri­sen i 2008 har gjort det til en god for­ret­ning at væ­re dansk turist i USA, er ste­get mar­kant.

Sid­ste for­år var kur­sen mel­lem 5,35- 5,50 kr. for en US­dol­lar. Si­den er den ste­get og fo­re­lø­big top­pet i april i år med over 7 kr. for en dol­lar. Li­ge nu lig­ger dol­lar­kur­sen på om­kring 6,70 kr.

End­nu stør­re pro­cent­vi­se stig­nin­ger har der væ­ret på ho­tel­væ­rel­ser i USA. Det vi­ser det ny­e­ste pri­sin­deks fra ho­tel­book­ing­por­ta­len Ho­tels. com. Fak­tisk er pris­ni­veau­et på ho­tel­væ­rel­ser i Nor­da­me­ri­ka nu for før­ste gang hø­je­re, end det var i 2007 – før fi­nanskri­sen.

Pri­sin­dek­set har 2004- pri­ser­ne som in­deks 100 – det vil si­ge, at man har sat gen­nem­snits­pri­sen i det år som 100 på en ska­la og ved at sæt­te an­dre års gen­nem­snits­pri­ser i for­hold til det, kan man an­gi­ve, hvor stor stig­nin­gen el­ler fal­det er i pro­cent.

Fra 2004 er pri­ser­ne så­le­des ste­get grad­vist til in­deks 119 i før­ste hal­vår af 2007. De faldt der­ef­ter en smu­le og dyk­ke­de så al­vor­ligt ef­ter kri­sen til in­deks 97 i 2009 og 2010.

Der­ef­ter er pri­ser­ne på ho­tel­væ­rel­ser at­ter grad­vist ste­get, og nu er ni­veau­et hø­je­re end før kri­sen – in­deks 122 i før­ste hal­vår af 2015.

Fl­o­ri­da er ste­get mest

Pri­sin­dek­set er for he­le Nor­da­me­ri­ka, og når man ser på pris­stig­nin­ger­ne i de en­kel­te by­er i USA, er der stor for­skel.

Her er der stig­nin­ger på mel­lem 11 og næ­sten 30 pct. må­lt ef­ter gen­nem­snit­tet af det, dan­sker­ne be­tal­te for ho­tel­væ­rel­ser i by­en i før­ste hal­vår 2014.

Størst pris­stig­ning har der væ­ret i Fort Lau­der­da­le i Fl­o­ri­da, hvor gen­nem­snits­pri­sen pr. væ­rel­se pr. over­nat­ning steg med 29 pct. til 1.155 kr.

Store stig­nin­ger har der og­så væ­ret i Grand Ca­ny­o­n­om­rå­det med 26 pct. og Or­lan­do i Fl­o­ri­da med al­le for­ly­stel­ses­par­ker­ne med 24 pct. Men selv om gen­nem­snits­pri­sen på væ­rel­ser i de to by­er er ste­get mar­kant, hø­rer de sta­dig til i den bil­li­ge en­de med hen­holds­vis 1.009 og 744 kr. pr. over­nat­ning.

De dy­re­ste ho­tel­væ­rel­ser blev fun­det i Key West i Fl­o­ri­da, hvor en over­nat­ning er ste­get med 23 pct. til 1.988 kr. i gen­nem­snit.

I an­dre by­er, som for ek­sem­pel New York, er an­tal­let af ho­tel­væ­rel­ser ste­get og kon­kur­ren­cen til­sva­ren­de. Her er væ­rel­ses­pri­sen kun ste­get 11 pct. til en gen­nem­snit­lig pris på 1.530 kr.

Vi dan­ske­re må i år be­ta­le ca. en fjer­de­del me­re i kro­ner for et ho­tel ved Grand Ca­ny­on. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.