Guide: Ef­ter­år

BT - - BT REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

OP­LE­VEL­SES- KA­LEN­DER LIVERPOOL Len­non og » Let it Be « : Fre­dag 9. ok­to­ber er det 75 år si­den, at Jo­hn Len­non kom til ver­den.

Det mar­ke­res i hans fø­de­by med et be­søg af » Let it Be « - mu­si­ca­len, som har væ­ret op­ført i Tys­kland, Ja­pan, Rusland, Frankrig og se­ne­st på Gar­ri­ck The­a­tre i Lon­don.

Mu­si­ca­len føl­ger Be­at­les kar­ri­e­re fra den be­sked­ne start i Li­ver­pools Ca­vern Club til be­at­le­ma­nia og den sid­ste pla­destu­die- tid, og den er spæk­ket med al­le de be­røm­te hits.

Fo­re­stil­lin­gen mar­ke­rer sam­ti­dig åb­nin­gen af Roy­al Court The­a­tre ef­ter en om­fat­ten­de renove­ring. Hvor­når: Fra 8. ok­to­ber til 14. novem­ber In­fo: LetItBeLi­ve. com BRE­MEN Gra­tis cy­kel- app: Han­sesta­den er Tys­klands mest cyk­len­de by. Et 700 km langt net­værk af cy­kel­sti­er for­bin­der by­ens man­ge par­ker og grøn­ne om­rå­der, se­vær­dig­he­der, kul­tu­ro­p­le­vel­se og fø­rer langs We­ser- flo­den og by­ens for­skel­li­ge ka­na­ler.

En gra­tis app til An­droids­martp­ho­nes – bi­ke ci­tizens – vi­ser vej og fungerer off- li­ne med GPS. App’en har en ræk­ke tur­for­slag på mel­lem 10 km og 70 km, som fø­rer én bå­de gen­nem den gam­le by­del og ud til de min­dre kend­te by­om­rå­der som for ek­sem­pel Blo­ck­land, der er præ­get af mars­kland, di­ger og gam­le går­de. Hvor: Klas­si­ske cyk­ler og el­cyk­ler kan le­jes på ba­ne­går­den i Bre­men fra 11,50 eu­ro pr. dag In­fo: bre­men. de/ bi­ke- it- eng BIL­BAO Red Bull Cliff Di­ving Wor­ld: I som­mer sprang nog­le af ver­dens bed­ste ud­sprin­ge­re ud fra ta­get på Ope­ra­en i Kø­ben­havns havn.

I sep­tem­ber er det Gug­gen­heim­mu­se­et i Bil­bao, der er ram­men om den spek­taku­læ­re ud­springs­kon­kur­ren­ce, som si­den 2009 er af­vik­let rundt om i ver­den. Det er an­den gang kon­kur­ren­cen er i by­en, og igen er La Sal­ve- bro­en li­ge ved mu­se­et ud­spring­s­tårn.

Det er i øv­rigt Cliff Di­ving Wor­ld

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.