I Eu­ro­pa

BT - - BT REJSER -

kon­kur­ren­ce num­mer 50. På de syv år har kon­kur­ren­cen væ­ret i 23 for­skel­li­ge lan­de, hvor der er sprun­get fra stej­le klip­per, fra bro­er og fra byg­nin­ger. Hvor­når: 26. sep­tem­ber In­fo: red­bul­lclif­f­di­ving. com AM­STER­DAM Asi­en i Am­ster­dam: Det er den re­ne skat­teki­ste, der åb­nes i Ri­j­ks­mu­se­um. Ud­stil­lin­gen hand­ler nem­lig om al­le de skat­te, som de hol­land­ske ski­be brag­te hjem fra de før­ste eks­pe­di­tions­tu­re til Asi­en i det 17. år­hund­re­de.

Ud­stil­lin­gen om­fat­ter og­så ma­le­ri­er, hvor hol­læn­de­re er ble­vet fore­vi­get sam­men med de ekso­ti­ske ting: lak, el­fen­ben, sil­ke, sølv, iben­holt, ju­vel­er og især po­r­ce­læn. Hvor­når: Fra 16. ok­to­ber In­fo: ri­j­ks­mu­se­um. nl BER­LIN Pi­et Mon­dri­an – Die Li­nie: Det er før­ste gang i 50 år, at en ud­stil­ling de­di­ke­res Pi­et Mon­dri­ans livs­værk.

Den hol­land­ske ma­ler ( 1872- 1944) er en af grund­læg­ger­ne af den ab­strak­te kunst, og ud­stil­lin­gen i Martin- Gro­pi­us- bau- mu­se­et vi­ser, hvor- dan hans vær­ker med åre­ne blev me­re sti­li­se­re­de, me­re li­ne­æ­re og til sidst be­stod af helt enk­le stre­ger og far­ve­fla­der.

I 1960’ er­ne blev Mon­dri­ans kunst for al­vor ud­bredt, da den pa­ri­si­ske mo­de­ska­ber Yves Saint Lau­rent re­pro­du­ce­re­de et af hans ma­le­ri­er på en kjo­le. Hvor­når: Til 6. de­cem­ber In­fo: ber­li­ner­fest­spi­e­le. de LON­DON Lon­don Re­stau­rant Festi­val: En hel må­ned med be­gi­ven­he­der og festi­val- me­nu­er.

Der er ar­ran­ge­men­ter med ver­dens­be­røm­te kok­ke og ak­ti­vi­te­ter, som for eks­mepel re­stau­rant hop­ping- tu­re mel­lem en hånd­fuld re­stau­ran­ter i for­skel­li­ge Lon­don­by­de­le, ta­pas, ja­pansk el­ler ki­ne­sisk mad el­ler en af de nye tu­re i Vi­cto­ria, som li­ge nu er by­ens mest hot­te re­stau­rant- om­rå­de.

Over 200 re­stau­ran­ter har festi­val- me­nu­er med de­res bed­ste ret­ter til bil­li­ge pen­ge. Me­nu­er­ne fås fra un­der ti pund ( lidt over 100 kr.). Der kan re­ser­ve­res på: boo­k­a­ta­b­le. co. uk. Hvor­når: He­le ok­to­ber In­fo: lon­don­re­stau­rant­festi­val. com STO­CK­HOLM Ar­ven på No­bel Mu­se­um: 14 no­bel­pris­mod­ta­ge­re for­tæl­ler om in­spira­tion, om at væ­re rol­lemo­del og om at kun­ne gi­ve no­get vi­de­re. Og for før­ste gang ud­stil­les en ko­pi af Al­fred No­bels te­sta­men­te.

Grund­læg­gen­de var han mod­stan­der af te­sta­men­ter, for han men­te, at ar­ve­de for­mu­er kun bi­drog til doven­skab blandt men­ne­sker. Men han lø­ste pro­ble­met ved at gø­re ar­ven ef­ter sig til en pris, der skal be­løn­ne per­so­ner, som har gjort sig fortjent til det gen­nem de­res ar­bej­de. Hvor­når: Ind­til 11. novem­ber In­fo: no­bel­mu­se­um. se PA­RIS Teck­no- pa­ra­de: Fest­da­gen blev skabt i 1998 for at fejre den elek­tro­ni­ske mu­sik, og den år­li­ge kar­ne­vals­ag­ti­ge pa­ra­de sam­ler i dag over 400.000 men­ne­sker i ga­der­ne om­kring Pla­ce de la Ré­pu­blique, som om­dan­nes til en stor ude­dørs nat­klub med over 150 DJs. Hvor­når: 19. sep­tem­ber In­fo: te­ch­no­pa­ra­de. fr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.