4 sjove ned­t­u­re

BT - - BT REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

Det hand­ler me­re om højde og næ­sten lod­ret­te fald end om fart i de vil­de­ste gi­ga- rut­sje­ba­ner

FORLYSTELSEPARKER

Me­get ty­der på, at vi må re­vi­de­re vo­res dan­ske ord for rut­sje­ba­ner, for skal man føl­ge ten­den­sen for rol­ler coa­sters, som de kal­des på en­gelsk, går det i dag me­re ud på at fal­de end at rut­sje.

» Jo hø­je­re, de­sto bed­re « sy­nes mot­to­et at væ­re for de nye gi­ga coa­sters, der er ble­vet byg­get i de se­ne­re år.

De­fi­ni­tio­nen på en gi­ga coa­ster, el­ler hy­per coa­ster, som de og­så kal­des, er, at det skal væ­re en rut­sje­ba­ne med en højde/ et drop ( fald) på mel­lem 300 og 399 fe­et – alt­så 91- 122 me­ter.

En hånd­fuld af gi­ga- ba­ner­ne er ejet af den sam­me kæ­de, Ce­d­ar Fair En­tertain­ment. Fi­re af dem lig­ger i USA og Ca­na­da, den sid­ste i Ja­pan. Og hver ny ba­ne, der er kom­met til, er li­ge lidt hø­je­re end de tid­li­ge­re. Den nu­væ­ren­de re­kord for en rol­ler coa­ster er et drop på 325 fe­et, sva­ren­de til 99 me­ter.

Går man skrid­tet vi­de­re til det, der kal­des stra­ta coa­ster, kan man op­le­ve ver­dens hø­je­ste drop på 127 me­ter.

Ud over gi­ga- ba­ner­nes ab­so­lut­te høj­de­punkt – og ef­ter­føl­gen­de til­sva­ren­de næ­sten lod­ret­te fald – har hver ba­ne na­tur­lig­vis sit eget sær­præg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.