Frem­ti­dens fe­ri­e­fo­to?

BT - - BT REJSER - Es­ben Vest Jen­sen esje@ ber­ling­s­ke. dk

TEK­NIK

Fe­ri­e­fo­to­et har un­der­gå­et en re­vo­lu­tion i de se­ne­ste år, og nu kom­mer det næ­ste skridt i ræk­ken af ny­ska­bel­ser. Men det bli­ver må­ske en ny­ska­bel­se, der vil ir­ri­te­re fe­ri­e­gæ­ster over he­le ver­den.

Dro­ner er nem­lig be­gyndt at bli­ve po­pu­læ­re til at ser­vi­ce­re turi­ster, og selv­om dro­ner­ne ik­ke er vildt bil­li­ge, ko­ster de erft er­hån­den ik­ke me­re end et spejl­re­fl eks­ka­me­ra.

Ka­me­ra­er i dro­ner er ik­ke no­get helt nyt, men de fl e- ste dro­ner i dag er klod­se­de, fyl­der me­get, og de kan væ­re van­ske­li­ge at sty­re. Der er nu fl ere virk­som­he­der, der prø­ver at æn­dre det

En­gang var ka­me­ra­et ana­logt, og vi tog billeder i sort/ hvid og ik­ke sær­lig man­ge, for­di bå­de fi lm og frem­kal­del­se var for­holds­vis dy­re.

Med en­gangska­me­ra­et og po­la­roid­ka­me­ra­et blev det nem­me­re og bil­li­ge­re at ta­ge fe­ri­e­bil­le­der, selv­om en­gangska­me­ra­et sta­dig var be­græn­set til de 24 billeder. .

Med det di­gi­ta­le ka­me­ra kom mu­lig­he­den for at knip­se løs og sor­te­re i tu­sind­vis af billeder. De billeder bli­ver oft e smidt op på so­ci­a­le me­di- er som Fa­ce­book, Fli­ckr el­ler lig­nen­de, hvor du til en­hver tid kan gå ind og se hund­re­der af fe­ri­e­bil­le­der, hvis du alt­så har lyst til det.

Tag billeder fra luft en

Mo­bil­te­le­fon­ka­me­ra­et og sel­fi e- stan­gen æn­dre­de, hvor­dan men­ne­sker ta­ger fe­ri­e­fo­tos. Nu be­hø­ver du ik­ke at be­de en om at ta­ge bil­le­de af dig og kæ­re­sten. Du løft er ba­re ka­me­ra­et op i luft en, og så har du det per­fek­te par- el­ler grup­pe­fo­to, uden at der står no­gen bag ka­me­ra­et.

Men det kan dro­nen og­så æn­dre. Den kan i te­o­ri­en be­ty­de, at når vi står ved Eiff eltår­net el­ler ved Bran­den­bur- ger Tor, kom­mer der en ro­bot med et ka­me­ra fl yven­de i luf­ten over os og ta­ger bil­le­det op­pe­fra.

I den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad Was­hin­g­ton hav­de luft - fart­smyn­dig­he­der­ne imid­ler­tid en klar op­for­dring til turi­ster den­ne som­mer.

» Nyd je­res op­hold i lan­dets ho­ved­stad. Tag fa­mi­li­en, je­res ka­me­ra­er og mas­ser af solcre­me med. Men lad dro­nen bli­ve hjem­me, « skrev de luft - fart­smyn­dig­he­der­ne.

Føl­ger dig via GPS

Den nye dro­ne Lil­ly, som på man­ge må­der ik­ke ad­skil­ler sig fra de ek­si­ste­ren­de dro­ner, vil gi­vet bi­dra­ge til tren­den med de fl yven­de ro­bot­ter med ka­me­ra­er.

Du ka­ster den op i luft en, og så hol­der den sig svæ­ven­de. Den kan hol­de sig i luft en i op til 20 mi­nut­ter og er for ek­sem­pel rig­tig god til ak­ti­ve sports­gre­ne som skis­port, hvor du kan fi lme he­le vej­en ned ad pi­sten.

Den kan føl­ge eft er dig via en lil­le GPS- sen­der, der kan væ­re i din lom­me. Det vil gi­ve en helt ny form for fe­ri­e­bil­le­der og - vi­deo­er fra fug­le­per­spek­tiv.

Det er dog langt fra al­le ste­der, du vil kun­ne sen­de din dro­ne op.

I fl ere lan­de er der stren­ge reg­ler om­kring dro­ne­fl yv- ning, og i Dan­mark skal der væ­re 150 me­ter fra by­mæs­sig be­byg­gel­se. Der­for vil det ik­ke væ­re lov­ligt at fl yve dro­nen op over Run­detårn el­ler Den lil­le havfrue for at ta­ge det per­fek­te fe­ri­e­fo­to.

Turist­hor­der med hver de­res ka­me­radro­ne er der­for et godt styk­ke fra vir­ke­lig­hed her i lan­det.

Lil­ly- dro­nen er da og­så først i hand­len fra for­å­ret 2016. Den kom­mer til at ko­ste godt 700 dol­lars sva­ren­de til cir­ka 4.650 kr.

Fra 1920er­nes op­stil­le­de po­rtræt­ter over 1960er­nes hyg­ge­li­ge fa­mile­fo­to fra cam­ping­tu­ren syd­på til vor tids ego­cen­tre­re­de sel­fie­bil­le­der klar til at up­lo­a­de på de so­ci­a­le me­di­er på få se­kun­der. Ny­e­ste step er den fly­ven­de ka­me­radro­ne, der fra luf­ten kan ta­ge strand­bil­le­der el­ler vi­deo­fil­me dig på vej ned ad pi­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.