Fort­sæt­ter

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 13. SEP­TEM­BER 2015 José Mourin­ho må ta­ge sig til ho­ve­d­et over en for­fær­de­lig sæ­son­start for Chel­seas mester­hold. I går så ma­na­ge­ren Ever­tons Ste­ven Nais­mith ( øverst th.) sco­re tre gan­ge, mens Eden Ha­zard og hans øv­ri­ge Chel­sea- dren­ge kun kun­ne pas­se­re Tim Howard ( ne­derst th.) én gang. Fo­to: Reu­ters

SUPERDEBUT

Da­ni­el Mar­tin­sen

danm@ sporten. dk Hvad kan han? Er han pen­ge­ne værd? Spørgs­må­le­ne er hag­let ned over Ant­ho­ny Mar­ti­al, si­den kæm­pe- skif­tet til Man­che­ster Uni­ted få mi­nut­ter i trans­fer- de­ad­li­ne.

I af­tes kom an­gri­be­ren så med sit svar. Ik­ke på en­gelsk, for­stås. For den 19- åri­ge fransk­mand måt­te li­ge ha­ve hjælp fra lands­man­den Mor­gan Sch­nei­der­le­in til at for­stå ma­na­ger Lou­is van Gaals sid­ste in­struk­ser.

Men 20 mi­nut­ter ef­ter sin ind­skift­ning brug­te de­butan­ten Ant­ho­ny Mar­ti­al så fød­der­ne. Cru­i­se­de gen­nem Liverpool- for­sva­ret og af­gjor­de et af Pre­mi­er Le­agu­es mest tra­di­tions­ri­ge op­gør med sin scor­ing til 3- 1 kort før tid. Det blev og­så slut­re­sul­ta­tet.

Som den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted- kæm­pe Rio Ferdinand umid­del­bart ef­ter ud­brød på Twit­ter: ’ Wow’.

Ma­na­ger Lou­is van Gaal sag­de ef­ter kam­pen:

» Når man la­ver et mål, som Ant­ho­ny gjor­de, kan man ik­ke øn­ske sig me­re, « sag­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.