I en mm lko Ve

BT - - SPORTEN -

en le­je­af­ta­le i Bay­ern Mün­chen.

Iføl­ge bå­de Sø­ren Lar­sen og Pe­ter Lø­ven­krands er Schal­ke- fan­se­nes op­bak­ning vig­tig på vej­en til suc­ces. Men der skal ar­bej­des hårdt for den i by­en, der hi­sto­risk er kendt for sin store mi­ne­in­du­stri.

» Der er he­le den her hi­sto­rie om mi­ne­ar­bej­der­ne, der kun så da­gens lys, når Schal­ke spil­le­de. Der er en hård­t­ar­bej­den­de og fat­tig be­folk­ning i om­rå­det, og er der no­get, de ik­ke gi­der, så er det dyrt be­tal­te fod­bold­spil­le­re, der er pri­ma­don­na­er. De kan slet ik­ke ha­ve, når no­gen be­gyn­der at spil­le med hæl og tå og bli­ver små­for­nær­me­de el­ler pi­ver i pres­sen, « si­ger Sø­ren Lar­sen, der in­spi­re­ret af det ty­ske sprog i dag dri­ver pro­jek­tet ’ Torjä­ger’, der har som am­bi­tion at ud­vik­le bed­re an­gri­be­re i Dan­mark.

På godt og ondt

Og­så Pe­ter Lø­ven­krands, der i 2006 blev hen­tet i skot­ske Glas­gow Ran­gers, kal­der Schal­ke 04 og klub­bens fan­kul­tur fan­ta­stisk. Men på godt og ondt. Sø­ren Lar­sen, om det fak­tum, at Pi­er­re- Emi­le kom­mer til klub­ben

fra Bay­ern Mün­chen

» Hvis det ik­ke går godt, fi nder du og­så ud af det. Jeg hu­sker en ude­kamp, vi tab­te til Bay­er Le­ver­ku­sen i be­gyn­del­sen af en sæ­son, hvor det året før ik­ke var gå­et så godt. Der stod fan­se­ne ude for­an heg­net, hvor vo­res bus skul­le ud, og vil­le ha­ve svar fra An­dreas Mül­ler ( da­væ­ren­de ma­na­ger). Der fi k jeg en smags­prø­ve på, hvor­dan fan­se­ne er med hen­syn til det, « si­ger Pe­ter Lø­ven­krands, der i dag er bo­sid­den­de i skot­ske Glas­gow.

En for­del at væ­re dan­sker

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg kan dog glæ­de sig over, at bå­de klub­ben og fan­se­ne har et godt øje til spil­le­re med dansk pas. Fra be­gyn­del­sen til mid­ten af 00er­ne hav­de Eb­be Sand og Chri­sti­an Poul­sen kæm­pe suc­ces i klub­ben.

» Ge­ne­relt har al­le dan­ske­re væ­ret me­get vel­lid­te der­ne­de, og det, tror jeg, kom­mer af, at vi ar­bej­der for tin­ge­ne og ik­ke er dem, der rå­ber hø­jest i pres­sen. Hvis der er lidt modgang, kæm­per vi vi­de­re, og hvis vi ri­si­ke­rer at bræk­ke en næ­se for at sco­re et mål, så gør vi det, « si­ger Sø­ren Lar­sen, der af net­op den grund fø­ler sig sik­ker på, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg bli­ver en suc­ces i klub­ben.

» Det er en fan­ta­stisk dyg­tig fod­bold­spil­ler, der godt kan li­de at få jord på knæ­e­ne og ik­ke er ban­ge for at slås for hol­det. Jeg tror, det bli­ver ri­me­ligt li­ge­til for ham at få fan­se­ne i ryg­gen, « vur­de­rer Sø­ren Lar­sen, der dog på­pe­ger et en­kelt lil­le men. Nem­lig at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er hen­tet hos ri­va­len og ha­deob­jek­tet num­mer et, Bay­ern Mün­chen. Den klub der i 2001 ’ snød’ Schal­ke 04 for klub­bens før­ste mester­skab si­den 1958 med en scor­ing i fi re mi­nut­ters over­tid.

» Det kan bli­ve et lil­le pro­blem i star­ten, for dem er de ik­ke sær­lig gla­de for. Men det hav­de nok væ­ret no­get an­det, hvis han var en inkar­ne­ret Bay­ern- spil­ler med 400 kam­pe i ryg­gen, der hav­de væ­ret der he­le sit liv. Schal­ke er et fan­ta­stisk sted at væ­re fod­bold­spil­ler, og jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig et bed­re sted, « ly­der det fra ’ Die Waff e’ ( våb­net), som Schal­ke- fan­se­ne døb­te Sø­ren Lar­sen.

» Hvis han ba­re går ind og spil­ler sin spil­lestil, vil de og­så bli­ve fo­rel­ske­de i ham, « sup­ple­rer Pe­ter Lø­ven­krands.

Schal­ke 04 mø­der Mainz hjem­me på Vel­tins Are­na i eft er­mid­dag klok­ken 17.30.

’’ Det kan bli­ve et lil­le pro­blem i star­ten, for dem er de ik­ke sær­lig gla­de for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.