Ham­merær­ger­ligt

Sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen ko­ster sand­syn­lig­vis Ho­bro sej­ren over AGF ved at ha­ve glemt at sør­ge for spil­le­til­la­del­se til nyind­køb

BT - - SPORTEN - HO( V) BRO Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk SPIL­LE­TIL­LA­DEL­SE Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

De hård­t­ar­bej­den­de nord­jy­ske kri­ge­re fra Su­per­liga­ens mind­ste klub, Ho­bro, græd af glæ­de eft er de fre­dag aft en hen­te­de sæ­so­nens før­ste hjem­me­sejr på DS Are­na mod AGF, der blev slå­et 2- 1.

Tå­rer­ne kan de dog med al sand­syn­lig­hed skift e ud med smertens gråd. I en re­gu­lær fa­dæ­se hav­de le­del­sen ik­ke få­et al­le pa­pi­rer­ne i or­den på ny­er­hver­vel­sen, Ada­ma Tam­bou­ra, der star­te­de in­de mod AGF. Det ko­ster dyrt. Og de tre hårdt til­træng­te po­int en­der med næ­sten sik­ker­hed hos AGF.

Ho­bros sport­s­chef, Jens Ham­mer Sø­ren­sen, på­ta­ger sig det ful­de an­svar for brø­le­ren.

» Det er mit an­svar ale­ne. Det er mig, der skal ha­ve styr på, at det er gå­et igen­nem. Jeg er ut­ro­lig ked af det på min og klub­bens veg­ne, « si­ger Jens Ham­mer Sø­ren­sen med op­gi­ven­hed i stem­men.

Ada­ma Tam­bou­ra skift ede til Ho­bro for blot fi re da­ge si­den. Mens klub­ben hav­de få­et kon­trak­ten, ar­bejds- og op­hold­stil­la­del­sen i or­den, mang­len­de klub­ben at tryk­ke på en knap – som Jens Ham­mer kal­der det – der au­to­ma­tisk sen­der spil­le­til­la­del­sen med over til den nye klub.

Fejl­en ko­ster med al sand­syn­lig­hed Ho­bros før­ste hjem­me­sejr, der i ste­det går til AGF.

I går eft er­mid­dag kald­te for­man­den i klub­ben, Ste­en Juuls­gaard, så Jens Ham­mer Sø­ren­sen ind til et mø­de, hvor der blev talt med store ord.

» Jeg har selv stå­et sko­le­ret for­an for­man­den og få­et en mas­se skæld ud. Men jeg fi k at vi­de, at de sta­dig bak­ker mig op, « si­ger han.

Er du sport­s­chef i Ho­bro i mor­gen? » Det hå­ber jeg. « Spil­ler­ne blev li­ge­le­des kaldt ind til et mø­de, på en dag hvor de el­lers hav­de fri, for at få over­dra­get den tri­ste nyhed.

SPILLETILLADELSER EL­LER - CER­TI­FI­KA­TER

er klub­bens elek­tro­ni­ske be­vis på, at spil­le­ren hø­rer til i klub­ben. Der skal ind­hen­tes spil­ler­cer­ti­fi ka­ter på al­le spil­le­re, der har spil­let i en an­den klub i in­de­væ­ren­de el­ler fo­re­gå­en­de tur­ne­ring­s­år.

SPIL­LE­REN OP­RET­TES ELEK­TRO­NISK

i et pro­gram, der hed­der KlubOf­fi ce. Når en klub mod­ta­ger en spil­ler, sen­der den en an­mod­ning via KlubOf­fi ce til den tid­li­ge­re klub med in­for­ma­tio­ner om spil­ler­navn og fød­sels­da­to. Her­eft er skal den af­gi­ven­de klub hur­tigst mu­ligt og se­ne­st in­den for syv da­ge be­sva­re an­mod­nin­gen. Så snart den af­gi­ven­de klub har god­kendt an­mod­nin­gen, vil den nye spil­ler au­to­ma­tisk bli­ve op­ret­tet som spil­ler i sin nye klub.

DBU.

KIL­DE:

» Spil­ler­ne var selv­føl­ge­lig me­get ær­ger­li­ge og re­a­ge­re­de ved at spar­ke til ting. Det er rig­tig hårdt især for en klub som vo­res, der hav­de ar­bej­det ben­hårdt for den­ne sejr. Men eft er de var fal­det ned, var de indstil­let på at prø­ve at bru­ge den her modgang, til at ryste os end­nu me­re sam­men og kæm­pe for de næ­ste po­int, « si­ger Jens Ham­mer Sø­ren­sen.

Iføl­ge Jens Ham­mer var det AGF, der gjor­de Ho­bro op­mærk­som på fejl­en. Net­op AGF har tid­li­ge­re vun­det på tek­ni­ka­li­te­ter, da hol­det mød­te og tab­te til Vi­borg i 2014. Vi­borg hav­de dog ulov­ligt brugt David Boysen, der hav­de ka­ran­tæ­ne, hvil­ket i ste­det gav AGF de tre po­int.

Sa­gen af­gø­res se­ne­st i mor­gen

For­mand for DBU Fod­bol­dens di­sci­pli­næ­rin­stans, Jens Hjortskov, for­tæl­ler, at der kom­mer en afk la­ring på sa­gen se­ne­st i mor­gen.

» Vi kig­ger på det li­ge nu, så vi får hur­tigt et svar – al­ler­se­ne­st mandag, « si­ger han og for­kla­rer, at pi­len pe­ger på en ta­ber­døm­mel­se til Ho­bro og tre po­int til AGF.

» Reg­len hed­der ’ Be­nyt­tel­se af ik­ke- spil­ler­be­ret­ti­ge­de spil­le­re’ og bli­ver nor­malt fulgt op af en tabt kamp. Men der bli­ver i sær­li­ge til­fæl­de ik­ke stil­let po­int til det ta­ben­de hold. ( AGF red.). Men det er den vej pi­len pe­ger ba­se­ret på vo­res prak­sis gen­nem man­ge år, « si­ger Jens Hjortskov.

Hos AGF vil man bli­ve overrasket, hvis ik­ke DBU gi­ver tre po­int til aar­hu­si­a­ner­ne.

» An­det vil kom­me me­get bag på mig. Bå­de vi og Ho­bro er over­be­vi­ste om, at spil­le­ren er ulov­ligt an­vendt. Der­for må det en­de med, at vi får de tre po­int. Reg­ler er reg­ler, og de skal føl­ges, si­ger klub­bens di­rek­tør, Ja­cob Ni­el­sen, til TV2 Østjyl­land og fort­sæt­ter:

» Jeg hav­de hel­le­re set, at vi hav­de vun­det kam­pen med 3- 0 på ba­nen, men det gjor­de vi ik­ke, men nu får vi så sej­ren ved skri­ve­bor­det. «

Ho­bro- sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen på­dra­ger sig det ful­de an­svar for, at klub­ben fre­dag brug­te Ada­ma Tam­bou­ra, selv om han ik­ke var spil­le­be­ret­ti­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.