In­gen fy­ring trods fa­dæ­se

Sport­s­che­fen skal ik­ke fryg­te for sit job, fast­slår Ho­bros for­mand

BT - - SPORTEN - BRØLER Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

Han blev kendt som sko­le­læ­re­ren, der lag­de vægt på ’ det he­le men­ne­ske’, DR- do­ku­men­ta­ren ’ Ho­bro – i en liga for sig’. Som sport­s­che­fen, der hyl­de­de det fak­tum, at spil­ler­ne kun­ne væ­re med i Su­per­liga­en, selv om de kun var del­tidspro­fes­sio­nel­le.

En fejl før fre­da­gens kamp mod AGF får dog nu sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen til at frem­stå som en stør­re ama­tør, end han og klub­ben sy­nes om. Jens Ham­mer Sø­ren­sen glem­te nem­lig at sør­ge for, at nyind­kø­bet Ada­ma Tam­bou­ra var spil­le­be­ret­ti­get til kam­pen mod AGF, som blev vun­det 2- 1. Det be­ty­der eft er alt at døm­me, at klub­ben mi­ster de tre po­int, som kan vi­se sig af­gø­ren­de i bund­stri­den, når sæ­so­nen er for­bi.

For­man­den i den nord­jy­ske fod­bold­klub Ho­bro IK, Ste­en Juuls­gaard, for­sik­rer, at sport­s­che­fen Jens Ham­mer Sø­ren­sen ik­ke mi­ster sin stil­ling trods fa­dæ­sen.

» Vi er så ær­ger­li­ge over, det kan ske. Det må ik­ke kun­ne ske. Selv­føl­ge­lig skal vi ha­ve styr på det. Men vi står sam­men i HIK, og Jens Ham­mer har så stor en ak­tie i, hvad der fo­re- går i HIK, så han har me­get goodwill at tæ­re på. Så fy­ring er ik­ke no­get tema, « si­ger han.

Ho­bro blev i går for­mid­dag kon­tak­tet af AGF om, at hol­det i fre­da­gens su­per­liga- kamp hav­de be­nyt­tet ny­er­hver­vel­sen Ada­ma Tam­bou­ra, selv om hans spil­le­til­la­del­se ik­ke var i hus end­nu, og klub­ben har nu sendt in­for­ma­tio­ner­ne vi­de­re til DBU, der af­gør sa­gen se­ne­st i mor­gen.

Her for­ven­ter Ste­en Juuls­gaard, at Ho­bro bli­ver ta­ber­dømt.

» Jeg tror, vi har en dår­lig sag. Vi for­ven­ter nok, at vi ta­ber kam­pen. Det er ra­rest, at sej­re­ne kom­mer på ba­nen, men reg­ler­ne skal selv­føl­ge­lig over­hol­des, « si­ger han.

På trods af nul rul­len­de ho­ved, får sa­gen sta­dig den kon­se­kvens, at Ho­bro vil be­gyn­de at dob­beltjek­ke al­le op­lys­nin­ger ved nyind­køb.

» Vi skal tvin­ge hin­an­den til at gen­nemtjek­ke alt. Der er jo et hul et sted, der skal skær­pes. Vi kan ik­ke væ­re be­kendt over for spil­le­re og træ­ne­re, der kæm­per for at skra­be po­int sam­men, « si­ger han.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Ho­bro Ste­en Juuls­gaard har fort­sat til­tro til sin sport­s­che­fen trods fa­dæ­sen, der kan ko­ste hol­det tre po­int.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.