Su­per­stærk Su­per­liga

BT - - SPORTEN -

DER ER SKET me­get, si­den Su­per­liga­en gik på mi­ni­fe­rie hen over land­skampspau­sen. Vo­res lands­hold har he­le to gan­ge præ­ste­ret end­nu rin­ge­re, end vo­res be­drø­ve­li­ge placering på FIFAs rang­li­ster in­di­ke­rer, og vo­res selv­bil­le­de tvin­ges til re­vi­sion og ransa­gel­se. Hvor­dan kan det la­de sig gø­re, ly­der det for­ar­get og forun­dret fra jour­na­li­ster og an­det godt­folk, der har væn­net sig til dan­ske kva­li­fi ka­tio­ner til slut­run­der på trods af, at kun et me­get be­ske­dent an­tal dan­ske spil­le­re til dag­lig gør sig gæl­den­de på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau.

Det bli­ver vendt og dre­jet af de kom­pe­ten­te og an­svar­li­ge, der na­tur­lig­vis er de mest skuff ede. Men sva­ret er alt­så ret en­kelt; vo­res spil­le­re er ik­ke me­get bed­re end det, de præ­ste­rer.

To gan­ge har det dan­ske lands­hold overrasket mig ved at slå Ser­bi­en, som eft er min me­ning har langt bed­re spil­le­re end os. Og så vandt vi kne­bent 2- 1 mod Ar­me­ni­en i Par­ken for et år si­den, eft er at ha­ve væ­ret bag­ud og først score­de det af­gø­ren­de mål i 80. mi­nut ved Tho­mas Ka­h­len­berg. Li­ge­som vi og­så var bag­ud 1- 0 i Albanien, ind­til ind­skif­te­de Las­se Vi­be fi k ud­lig­net i 81. mi­nut.

Ar­me­ni­en og Albanien er hold, Dan­mark bør væ­re langt bed­re end, men er det ty­de­lig­vis ik­ke for nu­væ­ren­de.

I kam­pen mod Ar­me­ni­en for­le­den skal vi væ­re gla­de for det ene po­int, vi fi k.

Ar­me­ni­en var far­ligst, de var me­re ag­gres­si­ve end os uden bold og vir­ke­de pa­ra­doksalt nok til at ’ vil­le’ det me­re end os, som det hed­der i fol­kemun­de.

Jeg ha­der det ud­tryk, for selv­føl­ge­lig er det for­kert. Men de dan­ske spil­le­re var for tun­ge, og vir­ke­de træt­te.

Har træ­nings­do­se­rin­gen væ­ret rig­tig, spurg­te jeg mig selv. Resti­tu­tion­s­ti­den bur­de væ­re ri­ge­lig for top­pro­fes­sio­nel­le spil­le­re i or­dent­lig form.

Vi sav­ne­de Chri­sti­an Erik­sen, sag­de man­ge. Og det gjor­de vi må­ske og­så. I hvert fald mang­le­de vi i al­ler­hø­je­ste grad man­den med det for­kro­me­de over­blik, gyld­ne stik­nin­ger og liv­gi­ven­de mål i støv­ler­ne.

Men er Chri­sti­an Erik­sen ga­rant for det? Ja, oft e i Tot­ten­ham, men sjæl­dent på lands­hol­det. En as­sist og nul mål i hans fem kam­pe i grup­pe­spil­let til nu af­slø­rer de nøg­ne tal. Sam­me gør sig gæl­den­de for det sten­sik­re valg Mi­cha­el Kro­hn De­hli i blot syv kam­pe.

Op­mun­trin­ger­ne fra den an­stæn­di­ge an­den halv­leg mod al­ba­ner­ne i form af Yus­suf Poul­sen, Ni­co­lai Jør­gen­sen og Jakob Poul­sen skuff ede fælt i Ar­me­ni­en. Ene­ste spil­ler, der spil­le­de rig­tig godt i beg­ge kam­pe – langt bed­re end al­le an­dre – var Riza Dur­mi­si, som var med på to afb ud. BÅ­DE DE SPORA­DISK op­mun­tren­de præ­sta­tio­ner og den klart bed­ste spil­ler kom alt­så fra Su­per­liga­en. Det er jo på sin vis me­get fl ot, men vid­ner og­så om et usæd­van­ligt lavt ni­veau på vo­res lands­hold.

Sam­ti­dig skal det po­in­te­r­es, at Su­per­liga­en er usæd­van­lig stærk i år. Især vur­de­ret på bag­grund af, hvad der ske­te – og ik­ke ske­te – i det net­op luk­ke­de trans­fer­vin­due.

Ad­skil­li­ge lands­holds­spil­le­re fra an­dre lan­de er kom­met til Su­per­liga­en, og fl ere dan­ske tid­li­ge­re, nu­væ­ren­de og kom­men­de lands­holds­spil­le­re som Ni­co­lai Jør­gen­sen, Erik Svi­at­chen­ko, Pio­ne Si­sto, Ni­co­lai Thom­sen, Ras­mus Falk og Da­ni­el Amar­tey er ble­vet i de­res respek­ti­ve klub­ber, selv­om de fl este af dem var for­ven­tet solgt.

Det kan kun væ­re godt for ni­veau­et og un­der­hold­nin­gen i Su­per­liga­en!

Ær­ger­ligt de dan­ske hold ik­ke i stør­re om­fang skal spil­le med i de in­ter­na­tio­na­le tur­ne­rin­ger i år. DER VAR SÆR­DE­LES me­get ak­ti­vi­tet i det­te trans­fer­vin­due, hvor klub­ber­ne hav­de unød­ven­digt og uhen­sigts­mæs­sigt læn­ge til at ju­ste­re trup­per­ne og sam­ti­dig va­re­ta­ge de øko­no­mi­ske for­hold.

Sig­ni­fi kan­te be­slut­nin­ger blev truf­fet i ab­so­lut sid­ste øje­blik på trods af, at åb­ning­sti­den var to må­ne­der. No­get faldt på plads som i Ho­bro og Es­b­jerg, an­det faldt på gul­vet i FCK og FCM. SYV RUN­DER ER spil­let, og først nu ken­der vi og træ­ner­ne trup­per­ne, som skal brin­ge mål­sæt­nin­ger­ne i hus.

Men bort­set fra, at Es­b­jerg med mar­kan­te sid­ste suc­ces­ful­de ak­tio­ner bør kun­ne vri­ste sig godt og grun­digt fri af den ne­der­ste del af ta­bel­len, er der eft er min me­ning ik­ke sket af­gø­ren­de for­skyd­nin­ger i styr­ke­for­hol­det mel­lem de en­kel­te trup­per.

Ho­bro og Vi­borg sy­nes sta­dig at ha­ve de rin­ge­ste for­ud­sæt­nin­ger for over­le­vel­se, og FCN er ik­ke til­stræk­ke­ligt styr­ket på trods af de dyg­ti­ge bra­si­li­an­ske spil­le­re til at en­de i bed­ste halv­del. Og­så vur­de­ret på bag­grund af kam­pe­ne fre­dag og i går.

Sønderjyske, som vel har væ­ret liga­ens po­si­ti­ve over­ra­skel­se ind­til nu, vil væ­re svæk­ket af sal­get af Bjørn Paul­sen og vil med stor sand­syn­lig­hed dale ned i ta­bel­len.

AGF er kom­met hæ­der­ligt fra land, men er van­ske­li­ge at spå om, idet man­ge af de nye er helt ukend­te for mig.

AGF hen­te­de for læn­ge si­den Da­ni­el A. Pe­der­sen i Sil­ke­borg og den dyg­ti­ge islæn­ding El­mar Bjar­na­son i Randers. I sid­ste øje­blik og­så Emil Ni­el­sen fra Ro­sen­borg.

De seks øv­ri­ge spil­le­re, der er hen­tet ind i det­te vin­due, er en ser­ber, en spa­ni­er, en rus­ser, en ira­ker, to kro­a­ter.

En ty­de­lig mar­ke­ring af den nye sport­s­chef.

Jeg tror, vi er man­ge, der – sam­men med Mor­ten Wieg­horst – glæ­der os til at se, hvor go­de de er, og ik­ke mindst hvor godt de vil fi nde sig til ret­te så­vel so­ci­alt som fod­bold­mæs­sigt.

OB er de­fen­sivt ud­for­dret med sal­get af si­ne to bed­ste stop­pe­re, men har nødt­vun­get hen­tet en spæn­den­de må­l­mand. AaB er sta­dig til sub­top­pen, og Randers FC sy­nes sta­dig at væ­re førsteud­for­drer til Brøndby i kam­pen om tred­je­plad­sen på trods af sal­get af Ni­co­lai Bro­ck Mad­sen og til trods for, at Brøndby har en bed­re trup på pa­pi­ret.

FCK og FC Midtjylland har no­get nær de stær­ke­ste trup­per i Su­per­liga­ens le­ve­tid. Stå­le Sol­bak­ken har hen­tet klas­se­spil­le­re og ik­ke slup­pet Amar­tey el­ler an­dre, der kun­ne svæk­ke hol­dets top­ni­veau og po­ten­ti­a­le. Præ­sta­tio­ner­ne har væ­ret go­de, men det har re­sul­ta­ter­ne ik­ke. Pro­ble­met fra for­å­ret er end­nu ik­ke løst.

Omvendt kan det si­ges om FC Midtjylland, at der in­gen pro­ble­mer er, til trods for ny træ­ner, svin­gen­de præ­sta­tio­ner og del­ta­gel­se i in­ter­na­tio­na­le kam­pe.

Med de før­ste syv kam­pe in men­te fo­re­kom­mer de li­ge nu at væ­re sva­ge guld­fa­vo­rit­ter, i sær­de­les­hed eft er de og­så kan rå­de over det, der syn­tes at væ­re de mest op­lag­te salgsem­ner, Pio­ne Si­sto, Erik Svi­at­chen­ko, og Martin Pu­sic, i mini­mum re­sten af eft er­å­ret.

De­res akil­les­hæl fra for­ri­ge sæ­so­ner, for­svars­spil­let, er nu mar­kant for­bed­ret, men til for­skel fra FCK skal de i den­ne sæ­son bå­de kla­re sig i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng og hen­te sej­re nok i Su­per­liga­en til gul­det.

Om de kan kla­re det, er det gul­dran­de­de spørgs­mål.

Men de har trup­pen til det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.