’ Bru­nin­ho har over­præ­ste­ret’

FC Nord­s­jæl­lands sport­s­chef Car­sten V. Jen­sen lov­pri­ser den bra­si­li­an­ske an­gri­ber

BT - - SPORTEN - OP­TUR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Car­sten V. Jen­sen, FCNs sport­s­chef Fo­to: Bo Amstrup

’’ Jeg hav­de ik­ke for­ven­tet, at han vil­le bli­ve en så af­gø­ren­de fak­tor for os al­le­re­de nu

Så gjor­de Bru­nin­ho det igen.

Med sin sjet­te fuld­træff er si­den sæ­son­star­ten sør­ge­de den 25- åri­ge bra­si­li­an­ske an­gri­ber for, at FC Nordsjælland vandt Su­per­liga- ude­kam­pen mod Vi­borg FF med 1- 0.

» Da vi i som­mer hen­te­de ham i HB Kø­ge, vid­ste vi, at han var god. Men det er vel ik­ke for me­get at si­ge, at han ind­til vi­de­re har over­præ­ste­ret. Jeg hav­de ik­ke for­ven­tet, at han vil­le bli­ve en så af­gø­ren­de fak­tor for os al­le­re­de nu, « sag­de FCNs sport­s­chef, Car­sten V. Jen­sen, eft er kam­pen og til­fø­je­de:

» Selv om han skul­le bli­ve end­nu me­re ’ varm’, end han er nu, er in­ten­tio­nen, at vi be­hol­der ham he­le den tre­åri­ge kon­trakt­pe­ri­o­de. «

Skal man tro Bru­nin­ho, be­hø­ver FCN- le­del­sen ik­ke fryg­te, at han al­le­re­de i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due væl­ger at sø­ge nye græsgange.

» Jeg tri­ves i FCN, og vil ger­ne bli­ve her i lang tid, « sag­de Bru­nin­ho, der ik­ke øn­ske­de at sæt­te yder­li­ge­re ord på si­ne tan­ker om si­ne frem­tids­pla­ner.

Han var dog ik­ke helt til­freds med sin præ­sta­tion mod Vi­borg FF.

Dår­ligt ven­stre­ben

» Mit ven­stre­ben var dår­ligt, men hel­dig­vis var ho­ve­d­et vel­fun­ge­ren­de, « sag­de han og hen­vi­ste til, at den af­gø­ren­de fuld­træff er blev sat ind på et vel­ti­met ho­ved­stød.

Bag op­læg­get stod hold­kam­me­ra­ten Jos­hua Jo­hn.

» Selv­føl­ge­lig var jeg skuf­fet over, at jeg for før­ste gang i me­get lang tid ik­ke var med i star­top­stil­lin­gen. Men jeg er glad for, at jeg kom på ba­nen i an­den halv­leg, og her fik vist, at jeg sta­dig kan gø­re en for­skel, « sag­de Jos­hua Jo­hn, der før som­me­rens trans­fer­vin­due sag­de, at han ger­ne vil prø­ve sit ta­lent af i an­dre om­gi­vel­ser.

» Mit øn­ske gik ik­ke i op­fyl­del­se. Men jeg bli­ver be­hand­let godt i FCN, så jeg har det egent­lig ik­ke skidt med, at jeg fort­sat spil­ler i klub­ben, « sag­de Jos­hua Jo­hn.

FCN- træ­ner Ola­fur Kri­stjans­son for­kla­re­de sin be­slut­ning om at ’ bæn­ke’ Jos­hua Jo­hn med, at den hol­land­ske off en­siv­spil­ler det se­ne­ste styk­ke tid ik­ke har præ­ste­ret til­stræk­ke­ligt godt på træ­nings­ba­nen.

Hos Vi­borg var træ­ner Jo­hn­ny Møl­by util­freds med si­ne trop­pers præ­sta­tion.

» Den er sinds­sygt skuff en­de, og al­li­ge­vel sy­nes jeg, at vi skul­le ha­ve haft et po­int. Men til al­ler­sidst får vi et to­talt bla­ck­out. Det er for dår­ligt, at Jos­hua Jo­hn får lov til at spil­le Bru­nin­ho fri til scor­ing. Jeg sy­nes, vi har en trup, der kan me­re, end den vi­ste mod FCN, « sag­de Jo­hn­ny Møl­by.

PÅ SPID­SEN

KAN MAN FIN­DE GULD I 1. DI­VI­SION?

Ja! Bru­nin­ho er ti­dens bed­ste ek­sem­pel på, at der lø­ber go­de spil­le­re rundt i næst­bed­ste ræk­ke, som kan be­gå sig og end­da gø­re en for­skel på hø­je­ste ni­veau. HB Kø­ge skal ha­ve ros for at ha­ve fun­det ham, FC Nordsjælland for at ha­ve hen­tet ham. Men i de øv­ri­ge su­per­liga- klub­ber må der sid­de scouts og sport­s­che­fer og ærg­re sig over, at de en­ten ik­ke kig­ge­de blot en en­kelt ræk­ke ned el­ler – hvis de gjor­de – vur­de­re­de, at han ik­ke var en spil­ler, der kun­ne gø­re en for­skel i de­res klub. Min på­stand er, at al­le su­per­liga- klub­ber bå­de kun­ne ha­ve brugt og fi nan­si­e­ret ham. FC Nordsjælland så rig­tigt, og det bli­ver en me­get vig­tig del af for­kla­rin­gen på, at hol­det næp­pe bli­ver en del af nedryk­nings­kam­pen. Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl, BTs fod­bold re­dak­tør

jub­ler over sin se­ne scor­ing, der sik­re­de FC Nordsjælland tre po­int i ude­kam­pen mod Vi­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.