Kla­sket på de si

I Vu­el­ta­ens sid­ste bjer­ge blev Fa­bio Aru den store vin­der, mens Tom Du­moulin blev den store ta­ber

BT - - SPORTEN - AF­GØ­REL­SEN Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

Årets Vu­el­ta a Es­paña har i høj grad

hand­let om bjer­ge, bjer­ge, bjer­ge.

Så selv­føl­ge­lig skul­le af­gø­rel­sen fal­de her – på de to sid­ste him­mel­hø­je stig­nin­ger. I et stor­slå­et dra­ma. Med stor­hed og fald.

Her kom Fa­bio Aru i går fra bag­hjul og sik­re­de sig – stort set – den sam­le­de sejr. Han har in­den da­gens sid­ste eta­pe et for­spring på knap halvan­det mi­nut. Og nok til, at de 98 ki­lo­me­ter ind i den span­ske ho­ved­stad, Madrid, kan bli­ve en re­gu­lær pa­ra­de­kør­sel.

» Jeg kan næ­sten ik­ke fat­te, hvad jeg har præ­ste­re­de i dag. Det er den smuk­ke­ste dag i min kar­ri­e­re, « sag­de Fa­bio Aru eft er dag, hvor hans su­veræ­ne Asta­na- hold gan­ske sim­pelt­hen ud­ma­nøv­re­re­de før­en­de Tom Du­moulin og Gi­ant- Alpe­cin- tea­met.

På tak­tik. På rå mu­skel­kraft .

Væl­tet af po­di­et

Så vold­somt, at den jæv­nal­dren­de hol­læn­der gik helt og al­de­les ned. Og slet ik­ke kom­mer po­di­et ef­ter at ha­ve bå­ret den rø­de fø­rer­trø­je gen­nem stra­bad­ser­ne på næst­sid­ste eta­pe.

Fa­bio Aru sat­te det af­gø­ren­de an­greb ind på næst­sid­ste stig­ning, op ad Pu­er­to de la Morcu­e­ra. Og de seks se­kun­der, han hav­de op til Tom Du­moulin, blev hur­tigt li­ge­gyl­di­ge, for for­sprin­get blev hur­tigt til mi­nut­ter.

Det var vir­ke­lig en Asta­na- tri­umf: Mi­kel Lan­da trak årets vin­der op. Og Lu­is Leon San­chez An­drey Zeits faldt ned fra et ud­brud og hjalp til.

» Vi vid­ste, at det næst­sid­ste bjerg var me­get, me­get svært, men mi­ne hold­kam­me­ra­ter var fan­ta­sti­ske. Det er tak­ket væ­re dem, at jeg vin­der Vu­el­ta­en, ik­ke mig selv. Det var hårdt og stres­sen­de, men jeg er så glad for at stå med fø­rer­trøj­en, « sag­de Fa­bio Aru i sit vin­derin­ter­view eft er at ha­ve få­et den rø­de trø­je for før­ste gang over­ho­ve­det på lø­bets næst­sid­ste eta­pe.

» Vi hav­de store pro­ble­mer i star­ten af lø- bet, men vi har kæm­pe vi­de men, « sag­de 25- åri­ge Fa­bio A stjer­ne­ryt­te­ren Vi­cen­zo Ni

læn­ge fast i en ledsa­ger­bil

Knust

Og Tom Du­moulin en den store ta­ber. Han v væ­ret så tæt på kar­ri

al­li­ge­vel end­te s

Tom Du­moulin blev knust på næst­sid­ste eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña og over­lod fø­rer­trøj­en til Fa­bio Aru ( stort fo­to). Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.