Id­ste knol­de

BT - - SPORTEN - Vin­cen­zo Ni­ba­li vin­der Giro d’Ita­lia. Vin­cen­zo Ni­ba­li vin­der Tour de Fran­ce. Fa­bio Aru vin­der Vu­el­ta a Es­pa­na.

ere, og vi har stå­et samAru, der tid­ligt mi­ste­de iba­li, der holdt lidt for l. nd­te alt­så med at bli­ve var knust, ef­ter at ha­ve ie­rens stør­ste tri­umf. Og så langt fra den ef­ter at ha­ve ta­get fø­rer­trøj­en på i ons­da­gens lange tids­kør­sel.

Han end­te med at ta­be næ­sten fi re mi­nut­ter til årets vin­der på den spek­taku­læ­re af­slut­ning.

» Jeg var helt udtømt. Jeg hav­de in­tet i be­ne­ne. Jeg hav­de på for­hånd en anel­se om, at det vil­le bli­ve så­dan, men jeg kæm­pe­de med alt, hvad jeg kun­ne. Og nu må jeg ba­re er­ken­de fakta. I mor­gen ( søn­dag, red.) vil jeg sik­kert væ­re stolt, men i dag er det ren skuff el­se, « sag­de Tom Du­moulin.

Fa­bio Aru var dog gav­mild på sin store dag, hvor han des­u­den trak Jo­aquin Rod­ri­gu­ez ( Ka­tusha) med op på en sam­let an­den­plads. Han hav­de ik­ke kun ro­ser til si­ne Asta­na- hold­kam­me­ra­ter. Han hav­de og­så fl ot­te ord til gårs­da­gens store ta­ber.

» Du­moulin har be­vist, at han er en ryt­ter, man skal reg­ne med i frem­ti­dens Grand Tours, « sag­de Fa­bio Aru.

Der dog kan glæ­de sig over, at han selv er meste­ren. I dag.

3 X AN­TIK­LI­MAKS

FOR TRE STORE

TOM DU­MOULIN:

Hol­læn­de­ren kun­ne kø­re ind til sid­ste store ud­for­dring i den rø­de fø­rer­trø­je. Men han gik helt ned og kun­ne slet ik­ke for­sva­re sit for­spring på seks se­kun­der. Den 25- åri­ge Gi­ant- Alpe­cin gik helt ned på Vu­el­ta­ens to sid­ste store bjer­ge og måt­te nø­jes med kun at bli­ve num­mer seks sam­let.

CHRIS FROO­ME:

Tour de Fran­ce- vin­de­ren kom til Spa­ni­en med am­bi­tio­ner om at kun­ne vin­de to Grand Tours i sam­me sæ­son. Det end­te dog – som ved Tour de Fran­ce sid­ste år – med et tid­ligt exit på grund af en grim ska­de. Den 30- åri­ge Sky- ryt­ter bræk­ke­de fo­den og ud­gik eft er 11. eta­pe.

PE­TER SA­GAN:

Eft er si­ne man­ge an­den­plad­ser ved Tour de Fran­ce fi k slo­vak­ken hur­tigt op­rejs­ning med en eta­pe­sejr i Vu­el­ta­en. Eft er ot­te etaper måt­te han dog ud­gå eft er at væ­re ble­vet me­jet ned af en mo­tor­cy­kel. Det ud­lø­ste og­så trus­ler om at træk­ke sig fra lø­bet fra hol­de­jer Oleg Tin­kov.

ASTA­NA- DOMINAS

DET KAZAKHSTANSKE HOLD

har ta­get en be­trag­te­lig bid af de tre Grand Tours i de se­ne­ste år: 2013:

ryt­te­re blev årets Vu­el­ta a Es­paña lidt af et an­tik­li­maks:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.