’ Det bli­ver vildt’

Dan­marks bed­ste lang­di­stan­ce­lø­ber, Ab­di Hakim Ulad, skal op­pe sig for at føl­ge med de afri­kan­ske lø­be­re på Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon

BT - - SPORTEN - Bil­led­tekst Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk Ab­di Hakin Ulad

HALV­MA­RA­TON

Før­ste­præ­mi­en på 10.000 ame­ri­kan­ske dol­lar kom­mer Ab­di Hakin Ulad, 24, ik­ke i nær­he­den af. Men min­dre kan og­så gø­re det for Dan­marks bed­ste lang­di­stan­ce­lø­ber i ver­dens­klas­se­fel­tet i Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon.

Han er stor­fa­vo­rit til DM- gul­det. Og kan han for­bed­re sin per­son­li­ge re­kord på 1.02.24, har han nå­et sit mål.

Skul­le han oveni kla­re at skæ­re et halvt mi­nut af sin tid fra VM i København i 2014 og slå Car­sten Jør­gen­sens 17 år gam­le dan­ske re­kord, er det yder­li­ge­re en bonus.

» Min form er god, men alt skal gå op i en hø­je­re en­hed, hvis jeg skal sæt­te re­kord, « si­ger Ab­di Hakin Ulad, der og­så tæn­ker på vej­ret og fel­tet.

» Det er li­ge­gyl­digt, hvor god form jeg er i, hvis jeg ik­ke ram­mer da­gen. Og jeg kan ri­si­ke­re at lig­ge i et ga­ben­de hul eft er de afri­kan­ske top­lø­be­re, « fun­de­rer han.

Ik­ke fær­re end syv af dem er kom­met til København med ti­der un­der 60 mi­nut­ter og me­ri­te­ren­de in­ter­na­tio­na­le sej­re.

Har al­drig væ­ret bed­re

Ab­di Hakin Ulad har fo­re­lø­big vun­det fi­re dan­ske mester­ska­ber i år. I to pe­ri­o­der har han lig­get i træ­nings­lejr i 2.000 me­ters højde i Ke­nya, i alt ot­te uger.

» Den sid­ste uge i Ngong løb Ab­di 235 ki­lo­me­ter. Han har al­drig væ­ret i bed­re form. Men­talt er han og­så ble­vet stær­ke­re ef­ter træ­nin­gen med de ke­ny­an­ske lø­be­re, « si­ger træ­ne­ren Leo Mad­sen.

Tid­li­ge­re i år skif­te­de Ab­di Hakin Ulad over­ra­sken­de fra Kor­sør til Hvi­d­ov­re AM.

» Man kan ik­ke væ­re eni­ge om alt, og jeg blev ue­nig med for­man­den, Pe­er Bag­ge, om linj­en i klub­ben, « si­ger Leo Mad­sen om br­ud­det med Ulads mo­der­klub.

Ab­di Hakin Ulad el­sker den hår­de kon­kur­ren­ce og den for­tæt­te­de stem­ning i de kø­ben­havn­ske ga­der med 24.000 i hæ­le­ne.

» Det bli­ver stort. Og vildt, « ler han.

Skul­le no­gen af top­lø­ber­ne få lyst til at ka­ste sig over bet- ting, ad­va­rer Dansk At­le­tik For­bund. På for­bun­dets hjem­mesi­de po­in­te­r­er DAF, at bl. a. føl­gen­de ik­ke er til­ladt:

1. For­sæt­lig un­der­præ­sta­tion. 2. Be­stik­kel­se el­ler trus­ler. 3. Mis­brug af in­tern vi­den. 4. Spil på egen kon­kur­ren­ce. Og­så selv om der spil­les på sejr.

» Ik­ke for­di vi har mi­stan­ke om, at no­gen over­træ­der re­gel­sæt­tet an­gå­en­de bet­ting. Men det er må­ske ik­ke al­le, der ken­der reg­ler­ne. Der­for er vi på for­kant, « si­ger Dansk At­le­tik For­bunds di­rek­tør, Jakob Lar­sen.

Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon har start og mål på Øster Al­lé, et fris­park fra Par­ken. Star­ten går søn­dag kl. 11.15. DR1 sen­der li­ve fra kl. 10.45.

Ab­di Hakin Ulad skal for­sø­ge at sæt­te dansk re­kord på halv­ma­ra­ton, som er præ­cis 21,0975 km. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.