DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

TYS­KLAND 2. BUN­DES­LIGA, KLOK­KEN 13: 30 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

I aft en kom­mer de dan­ske me­stre fra FC Midtjylland på be­søg på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, når Brøndby Sta­dion læg­ger græs til klub­ber­nes før­ste su­per­liga­mø­de i sæ­so­nen.

Book­ma­ker­ne vur­de­rer kam­pen som re­la­tivt li­ge med Brøndby som kne­ben fa­vo­rit, men det er langt­fra en vur­de­ring, som de dan­ske Od­dset­spil­le­re de­ler.

Over halv­de­len af al­le ind­skud er nem­lig kom­met på sejr til FC Midtjylland, mens blot 25 pro­cent har tro på, at Brøndby lø­ber med de tre po­int og de re­ste­ren­de pro­cent er sat på en po­int­de­ling.

» Brøndby er nor­malt et ret sik­kert hol­de­punkt på man­ge Od­dset- kvit­te­rin­ger. Men de dan­ske gam­b­le­re er dog ue­ni­ge i vo­res be­tragt­ning den­ne gang, da langt de fl este ind­skud kom­mer på de dan­ske me­stre, « for­tæl­ler Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.