Bon­nies kæ­re­ste skudt og brændt Spor­løst for­s­vun­det

Bonnie Cleo Andersen var kæ­re­ste med et af de to of­re i dobbeltdrabet fra Sorø

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

DOB­BELTDRAB

Da do­ku­men­ta­ren ’ Bonnie og de tu­sind mænd’ i aft es rul­le­de over skær­men på DR1, sad ho­ved­per­so­nen, den prosti­tu­e­re­de 39- åri­ge Bonnie Cleo Andersen, knust af sorg i sit hjem. Få døgn for­in­den fandt po­li­ti­et hen­des kæ­re­ste dræbt. Det for­tæl­ler hun til BT.

Hvor­for skul­le to er­hvervs­dri­ven­de fra Sorø- eg­nen dø? Det spørgs­mål kred­ser po­li­ti, på­rø­ren­de og de lo­ka­le om i dis­se da­ge.

Da po­li­ti­et fandt de to mænd dø­de i ud­brændt Mer­ce­des nat­ten til lør­dag på Ka­lund­borg­vej i Sorø, tro­e­de po­li­ti­et i før­ste om­gang, at der var ta­le om en ulyk­ke, men ob­duk­tio­nen af­slø­re­de, at de to mænd hav­de væ­ret of­re for en for­bry­del­se. De var beg­ge ble­vet skudt. I går blev to un­ge mænd på 19 og 22 år fra eg­nen sig­tet og va­re­tægts­fængs­let for at stå bag dra­be­ne.

Den ene af de dræb­te var op til sin død kæ­re­ste med den prosti­tu­e­re­de 39- åri­ge Bonnie Cleo Andersen, hvis liv er ble­vet po­rtræt­te­ret i bå­de fi lm og billeder.

’ Ja, det er min X ( navn ude­ladt, red.),’ be­kræft ede hun i en skrift lig besked til BT og lag­de i sam­me om­bæ­ring ik­ke skjul på, at hun ’ er i sorg’.

’ Jeg er knust,’ skrev hun kort­fat­tet.

Dri­ver et bor­del

Ta­bet kom­mer net­op, som Bonnie Cleo Andersen er om­drej­nings­punkt i ’ Bonnie og de tu­sin­de mænd’, som blev vist i aft es på DR1. Til dag­lig dri­ver hun et bor­del på Sydsjæl­land, hvor hun og­så bor sam­men med si­ne tre børn, som hun har med tre for­skel­li­ge mænd - her­af en Ban­di­dos­ro­ck­er.

Hen­des kæ­re­ste var ven­ner med det an­det off er, som var lo­kal er­hvervs­dri­ven­de på Sorø- eg­nen. I går af­vi­ste po­li­ti­et at ud­ta­le sig om mo­ti­vet til dra­bet, men der er eft er alt at døm­me ta­le om et øko­no­misk op­gør. Fle­re kil­der for­tæl­ler til BT, at der var et øko­no­misk ude­stå­en­de mel­lem de dræb­te og de un­ge drabs­sig­te­de.

Ban­de­re­la­tio­ner?

Ro­ck­er­mil­jø­et bli­ver og­så nævnt af fl ere, men i går vil­le po­li­ti­et ik­ke kom­men­te­re, hvor­vidt de drabs­sig­te­de har ban­de­re­la­tio­ner. Selv­om de beg­ge næg­te­de sig skyl­di­ge i al­le an­kla­ger, valg­te dom­me­ren i går at va­re­tægts­fængs­le dem frem til 7. ok­to­ber. De er beg­ge fra lo­ka­l­om­rå­det, men be­skyt­tet af nav­ne­for­bud.

I Sorø- om­rå­det, hvor Bonnie Cleo An­der­sens kæ­re­ste bo­e­de, er be­bo­er­ne ryste­de over dra­bet. Her ken­der man ham som en ven­lig mand, si­ger en be­bo­er.

» Han var ven­lig og vir­ke­de helt al­min­de­lig. Jeg ved ik­ke af, at han var i pro­ble­mer. Det vil kom­me me­get bag på mig, hvis han hav­de re­la­tion til ro­ck­e­re el­ler ban­der. Det vil­le over­ra­ske mig me­get. Han er slet ik­ke den ty­pe, « si­ger be­bo­e­ren.

Of­re­ne er end­nu ik­ke en­de­ligt iden­ti­fi ce­ret, men de­res for­mode­de nav­ne blev læst op un­der grund­lovs­for­hø­ret.

PEN­GE­OPKRÆ­VER

Den ene af de to drabs­sig­te­de var spor­løst for­s­vun­det op til for­bry­del­sen.

Den 22- åri­ge mand, som i går blev va­re­tægts­fængs­let for dobbeltdrabet , var eft er­lyst hos po­li­ti­et op til for­bry­del­sen. Fre­dag 28. au­gust for­svandt han spor­løst og har ik­ke gi­vet lyd fra sig si­den.

Un­der hans for­svin­den har hans kæ­re­ste op­da­get, at han har ta­get pant i sin mo­tor­cy­kel og skyl­der ad­skil­li­ge tu­sin­de kro­ner bort. Han har tid­li­ge­re haft re­la­tion til ban­de­mil­jø­et, hvor han iføl­ge hen­de har age­ret pen­ge­opkræ­ver. Hun er der­for overrasket, da BT i går for­tæl­ler hen­de, at hen­des kæ­re­ste er sig­tet i en drabs­sag.

» Jeg ved, han før har væ­ret ude i no­get, og må­ske er han rø­get ud i no­get igen, men han har skjult det godt for os, « si­ger hun.

Da hen­des kæ­re­ste er be­skyt­tet af nav­ne­for­bud, kan hen­des navn hel­ler ik­ke næv­nes. ksv

I af­tes var den prosti­tu­e­re­de Bonnie i DR1 Do­ku­men­ta­ren ’ Bonnie og de tu­sin­de mænd’, hvor hun for­tal­te om sit liv. I går fik hun at vi­de af po­li­ti­et, at det var hen­des kæ­re­ste og en an­den per­son, der var ble­vet skudt og se­ne­re brændt i en bil ved Sorø. Fo­to: Mi­cha­el Nord­borg / alarm112­dan­mark. dk og DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.