Ja, loven mø­der mas­siv mod­stand

BT - - DEBAT - LIS­BETH ZOR­NIG

Stift er af Hu­set Zor­nig

hjul­pet en sy­risk fa­mi­lie med to børn gen­nem lan­det. Bør­ne­ne var vir­ke­lig træt­te, og jeg hav­de en tom bil og var på vej hjem til København. De hav­de fa­mi­lie­med­lem­mer i Mal­mø, og vi var kun tre ti­mer fra, at de kun­ne star­te de­res nye frem­tid. Po­li­ti­et kun­ne ik­ke sva­re på, hvad lov­giv­nin­gen var, da min mand rin­ge­de. Og tre be­tjen­te så des­u­den, at jeg fyld­te bi­len. Men jeg vil­le og­så ha­ve gjort det, hvis jeg hav­de vidst, at det var ulov­ligt. For

JEG HAR SELV

bør­ne­nes skyld. De hav­de ik­ke valgt at væ­re i den si­tu­a­tion.

dan­sker­ne me­ner, iføl­ge en ny me­nings­må­ling fo­re­ta­get for DR, at vi ik­ke skal straff es for det, vi har gjort. 28 pro­cent af dan­sker­ne er så­gar selv klar til at bry­de loven om nød­ven­digt for at hjæl­pe fl ygt­nin­ge. Det er tem­me­lig man­ge. Og når lov­giv­nin­gen mø­der så stor fol­ke­lig mod­stand, at den bli­ver brudt så mas­sivt, som vi har set det i den sid­ste uges tid, me­ner jeg, at po­li­ti­ker­ne er for­plig­tet til at se på, om det er lov­giv­nin­gen, der er

60 PRO­CENT AF

no­get galt med.

der kom­mer man­ge fl ygt­nin­ge til Eu­ro­pa. Skal vi ik­ke i før­ste om­gang sør­ge for, at de, der har fa­mi­lie i Eu­ro­pa, bli­ver hjul­pet der­hen, hvor fa­mi­li­en be­fi nder sig? Der bli­ver ri­ge­ligt med fl ygt­nin­ge uden fa­mi­li­e­net­værk til os an­dre. Så slip­per vi for, at po­li­ti­et bli­ver nødt til at bru­ge magt for at op­ret­hol­de loven og se fædre slæ­bes til tvangs­re­gi­stre­ring, mens kvin­der og børn for­sø­ger at hol­de fast i dem. For det vil blot fø­re fl ere trau­mer til børn, der i for­vej­en er trau­ma­ti­se­re­de.

VI VED, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.