Husk at hjæl­pe – og­så om fl ere år

ME­NER

BT - - DEBAT -

Hvad stil­ler man op, når 5.000 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter på en uge kryd­ser græn­sen til Dan­mark? Sva­ret på det spørgs­mål har de se­ne­ste da­ge vist sig at ska­be rå­d­vild­hed og for­vir­ring blandt dan­ske po­li­ti­ke­re og hos po­li­ti­et. MEN SAM­TI­DIG MED, at fl ygt­nin­ge­strøm­men har ud­stil­let den hu­ma­ni­tæ­re ka­ta­stro­fe i Sy­ri­en og af­slø­ret myn­dig­he­der på slin­gre­kurs, har der og­så væ­ret no­get at glæ­de sig over. Ci­vil­sam­fun­det har nem­lig vist sig stær­ke­re, end man­ge må­ske hav­de for­ven­tet, og man­ge har uden om myn­dig­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner selv sør­get for hjælp.

Det er glæ­de­ligt. Fri­vil­ligt ar­bej­de og lo­kalt en­ga­ge­ment er en af de grund­læg­gen­de dan­ske vær­di­er.

Det er et sær­ligt dansk ken­de­tegn, at væ­sent­li­ge de­le af sam­fun­det er byg­get op uden om sta­ten og kom­mu­ner. Hi­sto­risk har an­dels­be­væ­gel­sen og fag­be­væ­gel­sen væ­ret med til at for­me det sam­fund, vi har i dag.

Det fri­vil­li­ge for­e­nings­ar­bej­de er en del af det fun­da­ment, der bæ­rer dan­ske vær­di­er. Tu­sind­vis af dan­ske­re er en­ga­ge­ret i idræts­for­e­nin­ger, bo­lig­for­e­nin­ger, aft ensko­ler og an­dre ting. De fri­vil­li­ges en­ga­ge­ment står re­elt for man­ge fl ere dan­ske vær­di­er og har me­get stør­re be­tyd­ning for de fl este i hver­da­gen end sta­tens sty­rel­ser og kom­mu­nens for­valt­nin­ger. NU GÆL­DER DET om at hol­de fast. Den vel­vil­je, som dan­sker­ne har vist til selv at or­ga­ni­se­re hjælp, da pro­ble­met plud­se­lig var der, skal og­så væ­re med til at bæ­re in­te­gra­tio­nen af den store grup­pe sy­re­re, der vil bli­ve en del af Dan­mark i de kom­men­de år.

Kom­mu­ner­ne kan la­ve nok så man­ge in­te­gra­tions­pro­jek­ter, og re­ge­rin­gen kan se på ydel­ser, græn­se­kon­trol og den geo­gra­fi ske for­de­ling af fl ygt­nin­ge. Men li­ge så vig­tig er kon­tak­ten i sko­len, med na­bo­en og i fod­bold­klub­ben. Det skal vi hol­de fast i, og­så når kri­sen ik­ke læn­ge­re sid­der so­lidt på al­le over­skrift er­ne. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.