Nej, vi må ik­ke op­gi­ve lov og or­den

BT - - DEBAT - MA­RIE KRARUP

MF, Dansk Fol­ke­par­ti MEN­NE­SKES­MUG­LING SKAL BE­STEMT

bli­ve ved med at væ­re for­budt, li­ge me­get hvil­ken fol­ke­stem­ning me­di­er­ne for­sø­ger at rej­se. Loven skal op­ret­hol­des i ste­det for den lov­lø­se jung­le, vi ser i øje­blik­ket. For men­ne­ske­strøm­men kan fort­sæt­te lang tid end­nu. Og det er ik­ke kor­rekt at bli­ve ved med at ta­le om fl ygt­nin­ge. Man­ge er rejst gen­nem fem sik­re lan­de, men er fort­sat op gen­nem Eu­ro­pa. Så de sø­ger ik­ke sik­ker­hed, men asyl- shop­per eft er det sted, som pas­ser dem bedst. Og jeg kan sag­tens for­stå, at de sø­ger væk. Men det er van­vit­tigt, at vi til­la­der det. Der­for skal der bå­de væ­re græn­se­kon­trol i Dan­mark, men og­så ved EUs græn­ser. For den er brudt fuld­stæn­dig sam­men.

ble­vet nor­malt at gå på mo­tor­vej­en, kø­re gra­tis med DSB og del­ta­ge i men­ne­skes­mug­ling. Det er hor­ri­belt. Po­li­ti­et skal op­fø­re sig for­nuft igt og ik­ke væ­re ag­gres­si­ve. Men sæt­ter nog­le sig til mod­vær­ge, for­di de ik­ke vil re­gi­stre­res, må man hand­le med be­stemt­hed. Man kan

NU ER DET

jo ik­ke si­ge, at vi må op­gi­ve lov og or­den, for­di folk er hyste­ri­ske.

som om, at der er ta­le om en ulyk­ke­lig ska­re af fat­ti­ge fa­mi­li­er, der fl yg­ter fra bom­ber og for­føl­gel­se. Og så er det klart, at man får medlidenhed og øn­sker at hjæl­pe. Men man­ge for­tæl­ler gan­ske ær­ligt, at de sø­ger mod ste­der, der nem­mest gi­ver fa­mi­lie­sam­men­fø­ring og gi­ver de hø­je­ste ydel­ser. De stær­ke ud­van­drer, mens de sva­ge la­des tilbage. Det er en ud­van­drings­bøl­ge, som sva­rer til den­gang, vi ud­van­dre­de til USA.

ME­DI­ER­NE FREM­STIL­LER DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.