GIV TRYG­HE­DEN ET AN­SIGT ’’

BT - - DEBAT -

Da Muham­med- kri­sen ram­te Dan­mark, da ter­r­oren ram­te Dan­mark, og for ny­lig, da fl ygt­nin­ge­strøm­men for al­vor ram­te Dan­mark, blev lan­dets le­del­ser stil­let i no­gen­lun­de sam­men­lig­ne­li­ge si­tau­tio­ner - i det po­li­ti­ske ind­hold - men og­så i for­hold til hånd­te­rin­gen af kom­mu­ni­ka­tio­nen med off ent­lig­he­den. Jo stør­re ut­ryg­hed, des me­re præ­cist skal man kom­mu­ni­ke­re. Man skal væ­re til rå­dig­hed, man skal kun­ne fo­re­ta­ge til­pas­nin­ger og de­ci­de­re­de fe­ber­red­nin­ger, men sam­ti­dig for­må at få det he­le til at pas­se ind i en stør­re sam­men­hæng. SAM­MEN­HÆN­GEN KOM­MER AF, at man har en hold­ning, et vær­di­sæt, nog­le prin­cip­per, som man står på mål for - gen­nem røg og damp, kr­udt og kug­ler om nød­ven­digt. Det er her, den ak­tu­el­le si­tu­a­tion ad­skil­ler sig mest fra de fo­re­gå­en­de ek­semp­ler. Un­der Muham­med- kri­sen stod re­ge­rin­gen og et over­væl­den­de fl er­tal i be­folk­nin­gen på mål for yt­rings­fri­he­dens urok­ke­lig­hed. Ja, der var dis­kus­sio­ner og ue­nig­he­der om am­bas­sa­dør­mø­der, tryk­ning af teg­nin­ger og stats­mi­ni­ste­rens op­træ­den på ara­bi­sk tv, men gen­nem det he­le var den vær­di, man stod på mål for, ty­de­lig. Det sam­me gjaldt eft er ter­ror- an­gre­bet i København i fe­bru­ar. Den sam­me fol­ke­li­ge en­hed kan man ik­ke se i den ak­tu­el­le si­tu­a­tion. Må­ske for­di re­ge­rin­gen ik­ke sæt­ter ord på den. Må­ske for­di den ik­ke fi ndes. DET BE­GYND­TE EGENT­LIG me­get godt for Ven­stre- re­ge­rin­gen, da stats­mi­ni­ste­ren to­ne­de frem på det før­ste pres­se­mø­de og stod fast på den grund­vær­di, at lov er lov, og lov skal føl­ges. Og­så når det hand­ler om in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser som Dublin- for­ord­nin­gen. Det var en af­vis­ning af DF, som klæd­te Løk­ke i si­tu­a­tio­nen, og som man­ge blev po­si­tivt over­ra­ske­de over. Men det eft er­føl­gen­de for­løb har ik­ke væ­ret præ­get af hver­ken sam­me hold­ning el­ler sam­me for­mat. RE­GE­RIN­GEN GIK TIL valg på straks­op­brems­ning af til­strøm­nin­gen til Dan­mark, men har ik­ke tur­det in­drøm­me, at når fl ygt­nin­ge hel­le­re vil til Sve­ri­ge, så er det en suc­ces. Re­ge­rin­gen har vir­ket overrasket over, at fl ygt­nin­ge­strøm­men ram­te Dan­mark på trods af, at man har kun­net føl­ge strøm­men op gen­nem Eu­ro­pa i uger, må­ne­der, ja, man har kun­net se over­be­last­nin­gen af nær­om­rå­der­ne i åre­vis. Den­ne kri­se var min­dre over­ra­sken­de end Muham- med- kri­sen og ca. li­ge så for­ud­si­ge­lig, som at ter­r­oren på et tids­punkt vil­le ram­me Dan­mark. Da ter­r­oren ram­te, var det ty­de­ligt, at Dan­mark ( re­ge­ring, myn­dig­he­der, ci­vil­sam­fund) var for­be­red­te og vid­ste, hvad de skul­le gø­re. NÅR NA­TIO­NA­LE KRI­SER op­står, sker der det sam­me i top­pen af Dan­mark. Ko­or­di­ne­rin­gen bli­ver tæt, kri­se­be­red­ska­ber iværk­sæt­tes og kom­mu­ni­ka­tio­nen sam­les på én til to top­fi - gu­rer, som får an­sva­ret for at for­sik­re dan­sker­ne om, at de kan væ­re tryg­ge, og at der er en plan. Og­så når pla­nen ud­vik­ler sig ti­me for ti­me.

Fogh, Thor­ning og Met­te Fre­de­rik­sen kom godt igen­nem de­res kri­ser, for­di de var po­li­tisk urok­ke­li­ge. Og ja, der blev be­gå­et fejl, men hvem kan for­ven­te an­det. Løk­ke og Støj­berg, som ind­til nu har væ­ret den­ne kri­ses tals­per­so­ner, lag­de stærkt ud, men har net­op ik­ke frem­stå­et po­li­tisk urok­ke­li­ge. Kun ju­stits­mi­ni­ste­ren har kun­net frem­ma­ne den store sam­men­hæng i et ind­læg i Ber­ling­s­ke i we­e­ken­den. Men fl ygt­nin­ge­kri­sen er og­så langt me­re kom­pli­ce­ret end de øv­ri­ge ek­semp­ler. Hvil­ket kun for­ø­ger be­ho­vet for, at man gi­ver tryg­he­den et an­sigt, som er til at sto­le på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.