PANELET

BT - - DEBAT -

JENS PE­TER FRØLUND THOM­SEN Det er en eff ekt af, at medlidenhed og med­fø­lel­se har væ­ret det to­ne­an­gi­ven­de, mens bil­le­der­ne, vi ser, ap­pel­le­rer til folks fø­lel­ser. Den hår­de de­bat om trus­len mod det dan­ske sam­fund har end­nu ik­ke væ­ret det frem­træ­den­de. Det kan skyl­des det ind­tryk, man får af si­tu­a­tio­nen, når man kom­mer tæt på de men­ne­sker. Det bli­ver nem­me­re at sæt­te sig i de­res sted. Man får en helt an­den for­nem­mel­se af, hvad man står over for, og en fø­lel­se af, at man bli­ver nødt til at hjæl­pe.

Hvis si­tu­a­tio­nen eska­le­rer, vil folk fort­sæt­te med at øn­ske, at vi skal gø­re no­get. Men jeg tror og­så, at det vil ha­ve en bli­ven­de eff ekt, selv­om fl ygt­nin­ge­strøm­men aft ager, for­di folk nu er ble­vet kon­fron­te­ret med fl ygt­nin­ge­ne.

Lek­tor ved In­sti­tut for Statskund­skab, Aar­hus Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.