Skyl­des det sti­gen­de an­tal skils­mis­ser, at for­æl­dre er ble­vet in­di­vi­du­a­li­sti­ske egoi­ster?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl 08.17 På fa­ce­book. com/ ditbt kl 08.30

Nej

Marck Am­bæk

San­ne Bülow

Ja

4.339 stem­mer på bt. dk

SMID- UD- MEN­TA­LI­TET Det er fuld­stæn­dig kor­rekt. I gam­le da­ge lap­pe­de man sin cy­kel, når den punk­te­re­de. I dag smi­der du lor­tet ud og kø­ber en ny på afb eta­ling. Så­dan er det desvær­re ble­vet.

VI KAN KLA­RE OS SELV For­kla­rin­gen på de man­ge skils­mis­ser kun­ne og­så væ­re, at det i dag er mu­ligt at kla­re sig selv. Vi er ik­ke afh æn­gi­ge af hin­an­den på sam­me må­de som tid­li­ge­re. Hver­ken øko­no­misk el­ler prak­tisk. Jeg ken­der ik­ke no­gen par, der ik­ke har kæm­pet læn­ge, før de gav op. Fle­re er ble­vet sam­men ude­luk­ken­de for bør­ne­nes skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.