HI­STO­RISK HJÆLP

Nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne op­le­ver et boom i dan­ske­re, der øn­sker at kom­me flygt­nin­ge til und­sæt­ning

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

HJÆLPEBOOM

Dan­sker­ne har i sjæl­den grad sam­let sig for at hjæl­pe de men­ne­sker, der i dis­se da­ge strøm­mer til lan­det.

På Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård er store de­le af an­komst­hal­len om­dan­net til et mod­ta­gel­ses­cen­ter for flygt­nin­ge, så de kan bli­ve for­sy­net med mad, tøj, sko og me­di­cin. Og på Fa­ce­book har en ræk­ke af dan­ske­re star­tet ind­sam­lin­ger til for­del for de man­ge flygt­nin­ge, der er på de­res vej op gen­nem Dan­mark.

Den sid­ste uge har mindst 5.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter iføl­ge po­li­ti­et kryd­set græn­sen til Dan­mark. Si­tu­a­tio­nen har væ­ret ka­o­tisk, og po­li­ti­ke­re og po­li­ti­et har vir­ket rå­d­vil­de. Først skul­le al­le re­gi­stre­res. Det skab­te tu­mult, da de fle­ste vil­le vi­de­re til Sve­ri­ge. Så fik al­le plud­se­lig lov til at rej­se vi­de­re til Sve­ri­ge.

Mens myn­dig­he­der­ne har vir­ket for­vir­re­de, har det ci­vi­le Dan­mark ta­get sa­gen i egen hånd.

Fak­tisk har dan­sker­ne væ­ret så vil­li­ge til at hjæl­pe de fle­re tu­sin­de flygt­nin­ge, der er kom­met til lan­det, at fle­re af lan­dets nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner mel­der om rød­g­lø­de­n­de te­le­fo­ner.

Tirs­dag op­ret­te­de Rø­de Kors til­med en sær­lig hot­li­ne, hvor fri­vil­li­ge har sid­det klar 12 ti­mer i døg­net til at ta­ge imod de man­ge opkald.

» De sid­ste fi­re da­ge har vi få­et om­kring 2.500 hen­ven­del­ser fra nye fri­vil­li­ge, som vil la­ve en el­ler an­den form for in­te­gra­tions­ar­bej­de el­ler hjæl­pe os på an­den vis, « for­tæl­ler Rø­de Kors’ se­ni­o­r­kon­su­lent Jes­per Ber­tel­sen, der har ko­or­di­ne­ret fri­vil­li­gind­sat­sen den se­ne­ste uge.

Dan­sker­nes enor­me en­ga­ge­ment i lig­nen­de ka­ta­stro­fer er ik­ke set, si­den ts­u­na­mi­en ram­te i Thailand i 2004, me­ner Jes­per Ber­tel­sen.

Fak­tisk får Rø­de Kors så man­ge hen­ven­del­ser, at nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nen i vis­se til­fæl­de hen­vi­ser fri­vil­li­ge til den ci­vi­le fri­vil­li­gind­sats ’ Ven­lig­bo­er­ne’. På den må­de ved dan­sker­ne, hvor­dan de bedst kan hjæl­pe, og hvor be­ho­vet er størst, for­tæl­ler Jes­per Ber­tel­sen.

Hen­vi­ser til ’ Ven­lig­bo­er­ne’

» Når folk hen­ven­der sig, har de mu­lig­hed for at bli­ve fri­vil­li­ge i Rø­de Kors’ me­re lang­sig­te­de in­te­gra­tions­ar­bej­de. Men hvis der er nog­le, der spon­tant har brug for at gø­re no­get, og det er et om­rå­de, hvor vi må­ske ik­ke har brug for hjælp, så hen­vi­ser vi til ’ Ven­lig­bo­er­ne’ el­ler en af de an­dre nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner, « for­tæl­ler han.

’ Ven­lig­bo­er­ne’ er en ci­vil fore­ning på Fa­ce­book, der har som for­mål at gø­re li­vet let­te­re for an­kom­ne flygt­nin­ge. For­e­nin­gen be­står ude­luk­ken­de af pri­vat­per­so­ner, der på fri­vil­lig ba­sis til­by­der de­res ven­skab til ny­an­kom­ne flygt­nin­ge med hen­blik på prak­tisk in­te­gra­tion.

Hos ’ Ven­lig­bo­er­ne’ op­le­ver man og­så et kæm­pe pres i dis­se da­ge, idet fle­re og fle­re dan­ske­re har til­budt de­res hjælp. Det for­tæl­ler so­ci­al­pæ­da­gog Vi­be­ke Ge­nef­ke fra Aar­hus, som er me­dad­mi­ni­stra­tor for Fa­ce­book- grup­pen ’ Ven­lig­bo­er­ne – Flygt­nin­ge­hjælp’, og som sam­men med sin fa­mi­lie age­rer ven­skabs­fa­mi­lie til to sy­ri­ske fa­mi­li­er.

Vi­be­ke Ge­nef­ke skøn­ner, at om­kring 19.000 dan­ske­re har meldt sig ind i Ven­lig­bo­er­nes Fa­ce­book- grup­pe. Hun pe­ger på, at dan­sker­nes vel­vil­je kan skyl­des po­li­ti­ker­nes mang­len­de ind­sats gen­nem de se­ne­ste uger.

» I og med at vi har op­le­vet nog­le hand­ling­s­lam­me­de po­li­ti­ke­re, tror jeg, det har gjort, at ci­vil­be­folk­nin­gen væl­ger at ta­ge sa­gen i egen hånd, for­di man fø­ler, at vi ik­ke ba­re kan la­de stå til, « si­ger hun.

Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har ik­ke over­blik over, hvor man­ge hen­ven­del­ser nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nen har få­et i lø­bet af den for­gang­ne uge. Men iføl­ge ge­ne­ral­se­kre­tær An­dreas Kamm har han ik­ke op­le­vet no­get lig­nen­de si­den Ko­so­vo- kri­gen i 1999.

An­dreas Kamm er hel­ler ik­ke i tvivl om, at folks vel­vil­je skyl­des, at flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen er kom­met tæt­te­re på dan­sker­ne.

» Kon­flik­ten i Sy­ri­en har va­ret 4,5 år, men når man som dan­sker en­de­lig står over for flygt­nin­ge­ne, bli­ver det på en helt an­den må­de let at sæt­te sig i de­res sted, « si­ger han.

Den be­tragt­ning er Vi­be­ke Ge­nef­ke enig i: » Jeg tror be­stemt, at al­vorenn er ved at gå op for folk f. eks. ef­ter de billeder, vi har set af børn, der skyl­ler op på stran­den i Tyr­ki­et. Men jeg tror da be­stemt og­så, at det har sat tan­ker i gang hos dan­sker­ne, at man­ge flygt­nin­ge har en op­fat­tel­se af, at de ba­re skal hur­tigst mu­ligt af sted til Sve­ri­ge, « si­ger hun.

MANDAG 14. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.