Det har dan­sker­ne og­så hjul­pet med

BT - - NYHEDER -

Fri­vil­li­ge har si­den sid­ste mandag om­dan­net Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård til et mod­ta­gel­ses­cen­ter, hvor flygt­nin­ge og mi­gran­ter er ble­vet for­sy­net med de vig­tig­ste for­nø­de­n­he­der

I god­he­dens navn har dan­ske­re trod­set for­bud­det mod men­ne­skes­mug­ling og frag­tet flygt­nin­ge igen­nem Dan­mark til Sve­ri­ge.

Da man­ge flygt­nin­ge i sid­ste uge næg­te­de at la­de sig re­gi­stre­re i Dan­mark og gik langs mo­tor­ve­je til Sve­ri­ge, valg­te en grup­pe hjælp­som­me dan­ske­re at ka­ste mad ned til den store grup­pe af flygt­nin­ge, der spær­re­de den dan­ske mo­tor­vej.

Det er der brug for:

For­di flygt­nin­ge ik­ke har no­get net­værk i Dan­mark, er der brug for dan­ske­re, der stil­ler sig til rå­dig­hed med at hjæl­pe flygt­nin­ge­ne i lo­kal­sam­fun­de­ne. F. eks. ved at hjæl­pe flygt­nin­ge­ne med det prak­ti­ske. 90 pct. af ver­dens flygt­nin­ge be­fin­der sig fort­sat i nær­om­rå­der­ne. Der­for er der i høj grad be­hov for pen­ge- do­na­tio­ner, så nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne kan sik­re, at men­ne­ske­ne i nær­om­rå­der­ne slip­per for at flyg­te dér, hvor de kom­mer fra.

Det er der ik­ke brug for:

Tøj, sko, bar­ne­vog­ne mv.

ME­RE NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.