Tys­kland vil ha­ve kon­trol ved græn­sen

BT - - NYHEDER -

PÅ BRI­STE­PUNK­TET

Den ty­ske re­ge­ring ind­fø­rer mid­ler­ti­dig græn­se­kon­trol ved lan­dets græn­se til Østrig, ef­ter tu­sind­vis af flygt­nin­ge og mi­gran­ter lør­dag og søn­dag er rejst ind i Bay­ern.

Ale­ne lør­dag an­kom fle­re end 13.000 flygt­nin­ge iføl­ge den bri­ti­ske tv- sta­tion BBC til stor­by­en Mün­chen. Og i Tys­kland reg­ner man med at mod­ta­ge op mod 800.000 mi­gran­ter og flygt­nin­ge i 2015.

I går for­kla­re­de den ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, Tho­mas de Maizi­e­re, at det er det vok­sen­de pres på lan­dets græn­ser, der gør, at kon­trol­len ved græn­sen til Østrig ind­fø­res.

» Tys­kland vil mid­ler­ti­digt ind­fø­re græn­se­kon­trol. Fo­kus vil i før­ste om­gang væ­re på græn­sen til Østrig, « si­ger han. Det nye til­tag skal væ­re med til at kl­ar­gø­re, hvil­ket land som skal be­hand­le den en­kel­tes asylan­søg­ning.

Det østrig­ske togsel­skab OeBB har iføl­ge Reu­ters med­delt, at Tys­kland har sat en stop­per for, at tog kan kø­re over de to lan­des græn­ser. De se­ne­ste døgn har net­op tog­for­bin­del­sen væ­ret en vej, som flygt­nin­ge har be­nyt­tet, når de har rejst fra Østrig og ind i Tys­kland. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.