Smug­ler­ne har f r

Et par klik med mu­sen og få te­le­fo­nopkald. Me­re kræ­ver det ik­ke at få kon­takt til men­ne­skes­mug­ler­ne

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

SMUG­LING

De bli­ver kaldt ‘ kri­mi­nel­le og uhæ­der­li­ge’ men­ne­sker, der ‘ le­ver af an­dres ulyk­ke’. Po­li­ti­ke­re og po­li­ti­myn­dig­he­der over he­le Eu­ro­pa for­sø­ger at be­kæm­pe dem, men på trods af ‘ tæt sam­ar­bej­de’ mel­lem de eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­styr­ker har men­ne­skes­mug­ler­ne kro­ne­de da­ge.

vet sam­men­lig­net med narkos­mug­ling af Rigs­po­li­ti­et, og den il­le­ga­le for­ret­ning er kun vok­set i takt med, at den eu­ro­pæ­i­ske asyl- kri­se har vok­set sig enorm de se­ne­ste må­ne­der.

Et af de ste­der, hvor smug­ler­ne mø­der kun­der er på Fa­ce­book, hvor BT har fun­det fle­re si­der, hvor per­so­ner helt åben­lyst re­k­la­me­rer med, at de kan smug­le folk fra ek­sem­pel­vis Tyr­ki­et el­ler Ser­bi­en og vi­de­re nord­på. På de so­ci­a­le me­di­er sø­ger de helt g det tog kun få opkald, før der åben­lyst ef­ter kun­der, der for 1.400 var hul igen­nem til man­den MZ, eu­ro, ca. 10.400 kr., kan kom­me il­le­der ope­re­rer fra Bul­ga­ri­en, og som galt fra Sy­d­eu­ro­pa til de vel­ha­ven­de, i en godt fi­re mi­nut­ter lang te­le­fon­n­ord­li­ge EU- lan­de. sam­ta­le med BT for­tæl­ler, hvor­dan

I dag kan BT gi­ve et ind­blik i, hvor­vi kan kom­me fra Ser­bi­en til Tysk­dan smug­ler­ne ar­bej­der, når men­land, hvor­fra vi selv kan ‘ fort­sæt­te ne­sker fra krigs­hær­ge­de, usta­bi­le til Dan­mark’. el­ler fat­ti­ge lan­de skal frag­tes il­le­galt På Fa­ce­book lig­ger fle­re næ­sten op gen­nem Eu­ro­pa. BT har be­søgt ens­ly­den­de op­da­te­rin­ger fra MZ, det nord­li­ge Ser­bi­en og her­fra un­h­vor han gør si­ne frem­ti­di­ge kun­der­søgt, hvor­dan men­ne­skes­mug­der op­mærk­som­me på, at hans ru­te ler­ne ar­bej­der. til det ef­ter­trag­te­de Nor­d­eu­ro­pa er

Men­ne­skes­mug­ler­nes for­ret­ning den ‘ sik­re­ste’, for­di man und­går at er så lu­kra­tiv, at den tid­li­ge­re er ble- skul­le kryd­se far­van­det mel­lem Tyr- ki­et og Græken­land. I te­le­fon­sam­ta­len med BT, for­kla­rer MZ, at ’ fra den ser­bi­ske ho­ved­stad Beo­grad og vi­de­re er det me­get nemt’, at pri­sen på 2.100 eu­ro, ca. 15.600 kr., er ‘ god’, og at BTs mand kun skal gå i ‘ 40 mi­nut­ter’ langs græn­sen til Un­garn, in­den den kryd­ses.

Be­stik­kel­se

Bag­ef­ter er det ‘ med bil he­le vej­en til Tys­kland’. I sam­ta­len af­slø­rer MZ, hvor­dan man i hans smug­ler­net­værk kan und­gå at bli­ve ta­get af un­garsk po­li­ti ved græn­sen:

» Vi har be­stik­kel­ses- af­ta­ler med dem. De ken­der nem­lig smug­ler­ne, så de la­der dem pas­se­re, uden at de nær­mer sig, og på den må­de kom­mer du vi­de­re, « si­ger MZ.

En an­den men­ne­skes­mug­ler, AT, som BT via Fa­ce­book har fun­det og skabt te­le­fo­nisk kon­takt til, til­by­der os at kom­me fra Ser­bi­en til Østrig for 1.400 eu­ro. Han, der har et un­garsk te­le­fon­num­mer, for­kla­rer, at der i det nord­li­ge Ser­bi­en ven­ter en tre ti­mer lang gå­tur, in­den Un­garns- græn­sen kryd­ses. Hvor­dan det sker, sva­rer smug­le­ren ik­ke kon­kret på, men når vi er i Un­garn, vil vi bli­ve kørt i bil til Østrig, for­kla­rer han.

Man­ge si­ger, at de bli­ver fan­get af po­li­ti­et?

» Nej, nej, der sker in­tet, « si­ger smug­le­ren.

Un­garn er ved at op­sæt­te pig­t­rå­ds­af­spær­rin­ger langs græn­sen til Ser­bi­en. Men det er in­tet pro­blem, si­ger men­ne­skes­mug­ler MZ og for­kla­rer, at græn­se­vag­ter­ne er be­stuk­ket. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.