Støj­berg: Et kæm­pe pro­blem

BT - - NYHEDER -

RE­AK­TION

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) me­ner, at men­ne­skes­mug­ler­nes lu­kra­ti­ve for­ret­nin­ger er en af de stør­ste ud­for­drin­ger i Eu­ro­pa li­ge nu.

» Det er et kæm­pe pro­blem. Hvis du spør­ger Fron­tex ( EUs græn­se­a­gen­tur, red.) om, hvor man­ge der kom­mer over Mid­del­ha­vet, så er sva­ret nul. Al­le bru­ger sim­pelt­hen men­ne­skes­mug­le­re, « si­ger hun.

In­ger Støj­berg me­ner, at bekæm­pel­se af men­ne­skes­mug­ling er et om­rå­de, der kal­der på fæl­les eu­ro­pæ­isk po­li­ti- sam­ar­bej­de:

» Po­li­ti­et i de for­skel­li­ge lan­de skal kun­ne ud­veks­le op­lys­nin­ger, der skal la­ves fæl­les op­lys­nings- kampag­ner - og der skal ske en helt kon­se­kvent hjem­sen­del­se af de mi­gran­ter, der ik­ke har no­get at gø­re i EU og Dan­mark. Det er i høj grad mi­gran­ter, der bru­ger men­ne­skes­mug­ler­ne. Kon­se­kvent hjem­sen­del­se vil ryg­tes me­get hur­tigt - og der­for vil det ram­me smug­ler­ne hårdt. «

Hjælp i nær­om­rå­der­ne

Men det er og­så flygt­nin­ge, som bru­ger smug­ler­ne?

» Hvis der er til­stræk­ke­lig med BT har mødt flygt­nin­ge og mi­gran­ter i Ser­bi­en, som selv be­nyt­ter sig af men­ne­skes­mug­le­re. Fle­re har op­lyst, at kon­tak­ten til smug­ler­ne kan ske via Fa­ce­book. BT har talt med to mænd, som på det so­ci­a­le me­die åben­lyst sø­ger ef­ter folk, der vil smugles. Over te­le­fo­nen har de for­talt, hvor­dan det hjælp i nær­om­rå­der­ne, er der fær­re, der vil gø­re det. Hvis man er flygt­ning, sø­ger man sik­ker­hed og de helt ba­na­le for­nø­de­n­he­der. Men det er li­ge så klart, at hvis man har pen­ge­ne og mu­lig­he­der­ne, så vil nog­le selv­føl­ge­lig for­sø­ge at kom­me væk. Det kan man ik­ke klan­dre den en­kel­te for. Jeg vil­le tæn­ke på præ­cis det sam­me, hvis det var mig, der var i den si­tu­a­tion, « si­ger In­ger Støj­berg.

In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren pe­ger på si­ne me­get om­tal­te an­non­cer om stram­nin­ger­ne i det dan­ske asyl­sy­stem som et dansk vå­ben mod smug­ler­ne. » Men­ne­skes­mug­le­re er ek­stremt ky­ni­ske men­ne­sker, der le­ver af an­dres ulyk­ke. Men ren­der og­så rundt og spre­der in­for­ma­tio­ner om vil­kå­re­ne i de en­kel­te lan­de. Når en fa­mi­lie i en con­tai­ner i en flygt­nin­ge­lejr i Jor­dan, som dem jeg mød­te, no­gen­lun­de ved, hvad SU- ni­veau­et er i Dan­mark, så vi­ser det, at in­for­ma­tions­ni­veu­a­et er ek­stremt højt, « si­ger In­ger Støj­berg.

Den dan­ske in­te­gra­tions­mi­ni­ster øn­sker ik­ke at gå i de­tal­jer om po­li­tiets ar­bej­de, som hun ‘ ik­ke vil blan­de’ sig i. Hun øn­sker hel­ler ik­ke at kom­men­te­re den an­gi­ve­li­ge be­stik­kel­se af un­gar­ske græn­se­be­tjen­te, som en men­ne­skes­mug­ler har op­lyst til BT. ufjo kan fo­re­gå, når men­ne­sker skal il­le­galt ind i EU. I vo­res sam­ta­ler hen­vi­ste vi til smug­ler­nes eg­ne op­da­te­rin­ger og for­kla­re­de, at vi var i den ser­bi­ske ho­ved­stad Beo­grad og ger­ne vil­le vi­de­re nord­på. BT har ik­ke kun­net ve­ri­fi­ce­re smug­ler­nes op­lys­nin­ger.

BT har vist in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) de Fa­ce­book- op­da­te­rin­ger, som smug­ler­ne har skre­vet. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.