Rit spil ’’

BT - - NYHEDER - Rigs­po­li­ti­et

Hvad vi præ­cist gør, og hvad vi ved om de­res må­der at ar­bej­de på, hol­der vi dog for os selv

BT har ik­ke haft mu­lig­hed for at ve­ri­fi­ce­re oplys­nin­ger­ne. Men i ‘ Jung­len’, et om­rå­de bag en ned­lagt mur­stens­fa­brik i det nord­li­ge Ser­bi­en, har BT mødt un­ge mænd fra lan­de som Irak, Af­g­ha­ni­stan og Sy­ri­en, som er an­bragt her af smug­le­re, in­den de brin­ges il­le­galt ind i EU.

In­den de kom her, har de væ­ret igen­nem eu­ro­pæ­i­ske lan­de som Græken­land, Bul­ga­ri­en og Ma­kedo­ni­en. Den 28- årig ira­ker, Wrea, for­kla­rer, at når man har kryd­set en græn­se, bli­ver man over­dra­get til en ny smug­ler, der har lo­kalt kend­skab. An­dre for­kla­rer, at smug­ler­ne ta­ger ‘ halv pris’ for børn, at man kan få ‘ ra­bat’, hvis man ta­ger fle­re af sted - og at man bli­ver pul­jet med an­dre, hvis man er ale­ne.

Ban­ge for smug­ler­ne

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kan be­ta­lin­gen ske på fle­re må­der. En­ten ved at pen­ge­ne ‘ lå­ses’ i et pen­ge­transak­tions­sel­skab, der så fri­gi­ver mid­ler­ne, når flygt­nin­gen el­ler mi­gran­ten er nå­et frem, el­ler ved at man gi­ver smug­ler­ne i de for­skel­li­ge lan­de kon­tan­ter i hån­den. In­gen har over for BT øn­sket at ud­dy­be dis­se op­lys­nin­ger, da fryg­ten for smug­ler­ne er stor .

Wrea, der har be­talt 10.000 dol­lar, godt 67.000 kr., for at kom­me fra Irak til Tys­kland, for­tæl­ler, at han er ban­ge for smug­ler­ne, der vil ‘ be­skyt­te’ de­res for­ret­ning med ‘ al­le mid­ler’.

BT har fo­re­lagt Dan­marks øver­ste po­li­ti­myn­dig­hed, Rigs­po­li­ti­et i København, avi­sens op­lys­nin­ger, men det har ‘ pga. af stor travlhed med den ak­tu­el­le flygt­nin­ge­si­tu­a­tion’ ik­ke væ­ret mu­ligt at få et in­ter­view.

I en e- mail skri­ver kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen, at ‘ dansk po­li­ti tid­li­ge­re har iværk­sat en na­tio­nal stra­te­gi mod men­ne­skes­mug­le­re, så vi har stort fo­kus på de folk, der be­ri­ger sig på at smug­le an­dre men­ne­sker over lan­de­græn­ser.’

Vi­de­re hed­der det, at de dan­ske po­li­ti­myn­dig­he­der ‘ des­u­den har et tæt sam­ar­bej­de med an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de for net­op at ken­de men­ne­skes­mug­ler­nes me­to­der og for at kun­ne stop­pe de­res il­le­ga­le for­ret­ning.’

Men Rigs­po­li­ti­et øn­sker ik­ke at gå i de­tal­jer: » Hvad vi præ­cist gør, og hvad vi ved om de­res må­der at ar­bej­de på, hol­der vi dog for os selv af hen­syn til vo­res ef­ter­forsk­nings­mu­lig­he­der, « skri­ver Rigs­po­li­ti­et.

Det fæl­les- eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol, har ik­ke re­a­ge­ret på BTs hen­ven­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.