Fi­re brand­folk sår­et i bran­de i Ca­li­for­ni­en

BT - - NYHEDER - BNB/ Fo­to: AFP

Fi­re brand­mænd er i we­e­ken­den ble­vet sår­et un­der ar­bej­det med at stand­se vold­som­me bran­de i den ame­ri­kan­ske stat Ca­li­for­ni­en. Brand­mæn­de­ne blev iføl­ge CNN for­brændt, da de be­kæm­pe­de bran­de­ne i La­ke Co­un­ty, der lig­ger vest for Ca­li­for­ni­ens ho­ved­stad, Sa­cra­men­to.

De fi­re brand­mænd har al­le få­et an­den­grads­for­bræn­din­ger, men de­res til­stand er sta­bil, op­ly­ser den lo­ka­le red­ning­s­tje­ne­ste iføl­ge tv­sta­tio­nen.

Tu­sind­vis af men­ne­sker er ble­vet evaku­e­ret, mens ad­skil­li­ge hu­se er ble­vet ra­se­ret af bran­de­ne.

Nyheds­bu­reau­et Reu­ters skri­ver, at mindst 1.500 men­ne­sker i om­rå­det skul­le væ­re ble­vet evaku­e­ret, si­den bran­de­ne brød ud lør­dag.

Søn­dag ud­brænd­te et om­rå­de på godt 150 kva­drat­ki­lo­me­ter, skri­ver ABC News.

Mindst 3.300 brand­folk er ble­vet ud­kom­man­de­ret til at for­hin­dre il­den i at spre­de sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.