Tru­et med pi­stol for­an dat­ter

48- årig kvin­de ud­sat for groft rø­ve­ri i sin gulds­me­de­for­ret­ning

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

RØ­VE­RI

» Det før­ste ham rø­ve­ren gjor­de, da han kom ind i for­ret­nin­gen, var at pe­ge pi­sto­len på mig. Så be­gyn­der jeg at skri­ge som en sinds­syg, for jeg tæn­ker, at det skal folk uden­for på tor­vet se og hø­re. «

Så­dan be­skri­ver 48- åri­ge Char­lot­te si­tu­a­tio­nen, der op­stod få se­kun­der ef­ter, at en hånd­fuld be­væb­ne­de, øst­eu­ro­pæ­i­ske rø­ve­re lør­dag for­mid­dag storme­de hen­des og man­dens gulds­me­de­for­ret­ning på tor­vet i Sil­ke­borg.

Op­pe at slås

Char­lot­te har ind­vil­get i at for­tæl­le BT om rø­ve­ri­et, men hun vil ik­ke ha­ve sit ef­ter­navn frem el­ler fo­to­gra­fe­res til avi­sen.

» Og så be­gyn­der jeg fak­tisk at slås med ham. Jeg hav­de min lil­le dat­ter med mig i bu­tik­ken, og jeg vil­le ba­re be­skyt­te hen­de for alt i ver­den. Min dat­ter er 22 må­ne­der - og hun stod ba­re og græd. Hen­des gråd var det ene­ste, jeg kun­ne hø­re, mens han pe­ber­spray­e­de mig, « si­ger Char­lot­te, in­den hen­des stem­me knæk­ker over.

Hun er sta­dig dybt ry­stet over lør­da­gens rø­ve­ri, da BT søn­dag ta­ler med hen­de over te­le­fo­nen.

Vid­ner fan­ge­de to rø­ve­re

Hen­des modan­greb over­ra­ske­de rø­ve­ren, og de to end­te i tu­mult på gul­vet i gulds­me­de­for­ret­nin­gen.

» Vi end­te på gul­vet, hvor jeg desvær­re lig­ger ne­derst. Jeg tror, der var en el­ler to, der hjalp ham med at hol­de mig ne­de, for han har ik­ke kun­net hol­de mig så hårdt fast sam­ti­dig med, at han pres­se­de pi­sto­len ned i ho­ve­d­et på mig, « si­ger hun.

Over­våg­nings­bil­le­der har ef­ter­føl­gen­de vist, at der var fem rø­ve­re in­de i bu­tik­ken, for­tæl­ler Char­lot­te.

Da rø­ver­ne bag­ef­ter løb ud af bu­tik­ken, stod fle­re ’ til­sku­e­re’ klar: En af rø­ver­ne blev brem­set af et benspænd og til­ba­ge­holdt af ci­vi­le, ind­til po­li­ti­et an­kom. Et an­det vid­ne fulg­te diskret ef­ter en rø­ver og fik alar­me­ret po­li­ti­et, der kun­ne an­hol­de ham li­ge for­an po­li­ti­sta­tio­nen i Sil­ke­borg.

» Hel­dig­vis tryk­ke­de na­bo­bu­tik­ken på over­faldsa­lar­men, da de kun­ne hø­re, at jeg blev ved med at skri­ge. Jeg er så tak­nem­me­lig over, at der var nog­le vid­ner, der re­a­ge­re­de. Jeg kan ik­ke tak­ke dem nok, « si­ger Char­lot­te.

De to an­hold­te rø­ve­re er li­tau­i­ske mænd på hen­holds­vis 24 og 25 år. De blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i går for­mid­dag ved Ret­ten i Holste­bro, hvor de blev va­re­tægts­fængs­let frem til 9. ok­to­ber.

In­drej­se­for­bud

En af de to rø­ve­re har in­drej­se­for­bud i Dan­mark, og den an­den er kendt af Eu­ro­pol for lig­nen­de kri­mi­na­li­tet. Po­li­ti­et le­der fort­sat ef­ter de tre an­dre rø­ve­re.

» Jeg hå­ber så me­get, at de bli­ver på­gre­bet. Det er jo hær­de­de kri­mi­nel­le. Så må græn­ser­ne alt­så ger­ne bli­ve luk­ket for min skyld. Det kan ik­ke pas­se, at så­dan nog­le ty­per ba­re kan rej­se ind i Dan­mark, « si­ger Char­lot­te.

Det dan­ske po­li­ti kan ha­ve svært ved at hånd­hæ­ve et in­drej­se­for­bud.

» Der er kun fast græn­se­kon­trol ved Schen­gen- lan­de­nes yd­re græn­ser. Selv­om en per­son har in­drej­se­for­bud i Dan­mark, kan ved­kom­men­de godt kom­me ind i Schen­gen al­li­ge­vel, hvis han f. eks. rej­ser ind gen­nem Tys­kland. Så kan vi ik­ke kon­trol­le­re, om han ta­ger vi­de­re til Dan­mark, « for­kla­rer Hen­rik Ni­el­sen, vagt­chef ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, til BT.

Det var i den­ne gulds­me­de­for­ret­ning på tor­vet i Sil­ke­borg, at fem be­væb­ne­de, øst­eu­ro­pæ­i­ske rø­ve­re lør­dag for­mid­dag tru­e­de den 48- åri­ge eks­pe­di­ent. Hun hav­de sin dat­ter med på ar­bej­de, men det for­hin­dre­de ik­ke én af rø­ver­ne i at sæt­te en pi­stol for pan­den på Char­lot­te. Po­li­ti­et har an­holdt to li­tau­e­re for rø­ve­ri­et, men sø­ger sta­dig ef­ter yder­li­ge­re tre med­sam­men­s­vor­ne.

Pri­vat­fo­to/ Local Ey­es

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.