Sha­ka Lovel­ess do­ne­rer 25.000 kr. til flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen bopo@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

Mu­si­ke­ren Sha­ka Lovel­ess ka­ster sig nu ind i ind­sam­lings­ar­bej­det til for­del for flygt­nin­ge­ne.

» Jeg har star­tet en ind­sam­ling, hvor jeg har lagt 25.000 kro­ner. Det her er no­get af det vær­ste, jeg har op­le­vet i min le­ve­tid. Det er vig­tigt, at vi be­hand­ler det så­dan, og det vir­ker og­så til, at rig­tigt man­ge dan­ske­re og­så har det så­dan, « si­ger han til BT.

Sha­ka Lovel­ess har i sam­ar­bej­de med Fol­kekir­kens Nød­hjælp sat et mål for ind­sam­lin­gen på 50.000 kro­ner, og de har nå­et små 40.000 i skri­ven­de stund. Pen­ge­ne går til mad og vand til de man­ge flygt­nin­ge.

» Det over­ra­sker mig, at vi har sam­let så me­get ind på så kort tid. Det er flot, at folk støt­ter op om det, « si­ger han med op­ti­mis­me i stem­men i for­hold til at sam­le end­nu fle­re pen­ge ind.

Nor­malt ple­jer den 31- åri­ge san­ger ik­ke at of­fent­lig­gø­re si­ne do­na­tio­ner, men li­ge i det­te til­fæl­de var det nød­ven­digt.

» Jeg sy­nes ba­re, at det er vig­tigt at sæt­te et godt ek­sem­pel. Vi ser he­le ti­den folk i fjern­sy­net, der for­tæl­ler de­res go­de hi­sto­ri­er om, hvor­dan de hjæl­per flygt­nin­ge­ne. Det er dej­ligt at se, og det har helt sik­kert in­spi­re­ret folk til at hjæl­pe end­nu me­re, « si­ger Sha­ka Lovel­ess.

Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.