Da Sa­ra løb fra ’’

23- åri­ge Hil­strøm var for to år si­den syg af kræft. I går gen­ne

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk Sa­ra Hil­strøm

Nu er jeg ba­re ble­vet bidt af det, og jeg lø­ber tre- fi­re gan­ge om ugen. Nu er det mig, der har kon­trol­len – og ik­ke syg­dom­men

VIL­JESTYR­KE

Sam­men med tu­sind­vis af an­dre lø­be­re gen­nem­før­te Sa­ra Hil­strøm i går en lø­be­di­stan­ce på knap 22 ki­lo­me­ter gen­nem Kø­ben­havns ga­der.

Men hen­des præ­sta­tion må si­ges at væ­re no­get helt ud over det sæd­van­li­ge.

Ind­til den 23- åri­ge kvin­de blev er­klæ­ret rask i fe­bru­ar sid­ste år, var hun igen­nem et vold­somt syg­doms­for­løb med liv­stru­en­de lym­fe­kræft, hvor hun nær­mest ik­ke kun­ne be­væ­ge sig væk fra sy­ge­sen­gen.

I går ef­ter­mid­dag pas­se­re­de hun mål­stre­gen ved Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon – med kræf­ten lagt bag sig og en eu­forisk fø­lel­se i krop­pen.

» Det gik over alt for­vent­ning, og det var su­per sjovt at væ­re med, « ly­der det fra Sa­ra Hil­strøm, der til dag­lig læ­ser psy­ko­lo­gi og kom­mu­ni­ka­tion på Roskil­de Uni­ver­si­tet.

I dag kan man slet ik­ke se på den se­je lø­ber, at hun hav­de dø­den tæt in­de på li­vet for ba­re halvan­det år si­den.

Det he­le be­gynd­te i april 2013, hvor den den­gang 21- åri­ge pi­ge plud­se­lig våg­ne­de en mor­gen med kraf­ti­ge smer­ter i det ene øje.

Hun tro­e­de ba­re, at hun hav­de få­et no­get i øjet, men da det fort­sat­te i fle­re da­ge, gik hun til øjen­læ­ge. Her blev det kon­sta­te­ret, at hun hav­de regn­bu­e­hin­de­be­tæn­del­se.

» Det er me­get nor­malt i min al­der, så jeg tro­e­de ik­ke, at det var no­get sær­ligt. Men ef­ter et styk­ke tid be­gynd­te det an­det øje og­så at gø­re ondt, og da jeg var til tjek igen, sag­de de, at den var helt gal. De hav­de al­drig set et så slemt til­fæl­de, hvor det var gå­et så hur­tigt, « for­tæl­ler Sa­ra Hil­strøm.

Øjen­syg­dom­men og be­hand­lin­gen gjor­de hen­de næ­sten blind:

» Jeg kun­ne kun kun­ne se fem pro­cent på det ene øje og én pro­cent på et an­det. Det var som at åb­ne øj­ne­ne un­der vand. «

Sa­ra Hil­strøm blev sendt akut på ho­spi­ta­let, hvor der blev fo­re­ta­get en lang ræk­ke un­der­sø­gel­ser.

» De tog blandt an­det rønt­gen­fo­to­gra­fi af mi­ne lun­ger, og der kun­ne man se, at der var no­get på den ene lun­ge. Det var før­ste gang, at jeg blev ban­ge. Så blev jeg sendt vi­de­re til en lun­ge­af­de­ling, hvor de og­så tog en mas­se prø­ver. Her sag­de læ­gen til mig, at de ik­ke kun­ne fin­de ud af, hvad det var. Men det ene­ste, han kun­ne si­ge med sik­ker­hed, var at jeg ik­ke hav­de kræft. Og han spurg­te, om jeg ik­ke ba­re kun­ne væ­re glad for det. «

Den ubær­li­ge besked

Med den ud­mel­ding fra læ­gen hav­de Sa­ra in­gen som helst mi­stan­ke om kræft. Og se­ne­re fik hun og­så at vi­de, at hun for­ment­lig hav­de en sjæl­den bin­de­vævs­syg­dom – hvil­ket vi­ste sig at væ­re en fejl­di­ag­nos­ti­ce­ring.

Det var først ef­ter, at læ­ger­ne på Rigs­ho­spi­ta­let hav­de fo­re­ta­get en lym­fe- biop­si fra lun­gen, at det vi­ste sig, hvor galt det stod til.

» Sva­ret på prø­ven kom da­gen før, jeg skul­le på fe­rie med min fa­mi­lie. Nu skul­le vi ba­re ha­ve det rart og slip­pe for at ren­de på ho­spi­ta­let hver uge, tænk­te vi. Men da vi kom ind på sy­ge­hu­set, sag­de læ­gen ’ Sa­ra, du har kræft’. Og jeg var over­ho­ve­det ik­ke for­be­redt på det. Jeg kan hu­ske, at min mor græd helt vildt. Jeg gik selv i sort. Jeg tænk­te, at det sim­pelt­hen ik­ke kun­ne pas­se. «

Men den­ne gang var der ik­ke tvivl: Lym­fe­kræf­ten var i sta­die tre ud af fi­re og hav­de spredt sig i lun­ger­ne, bug­hu­len og hal­sen.

I be­gyn­del­sen af au­gust 2013 be­gynd­te Sa­ra Hil­strøm på et langt og op­s­li­den­de for­løb med ke­mo­te­ra­pi, som hun fik in­tra­ve­nøst hver 14. dag.

» Jeg blev ek­stremt syg af ke­mo­en. Mit im­mun­for­svar blev ned­brudt, så hvis ba­re jeg fik det mind­ste i krop­pen, måt­te jeg ind­læg­ges. I be­gyn­del­sen la­ve­de vi sjov med det, for vi vid­ste, at jeg sten­sik­kert be­svi­me­de hver ons­dag, ef­ter at jeg hav­de

I går - godt to år ef­ter hun fik sin kræft­di­ag­no­se - gen­nem­før­te Sa­ra Hil­strøm sit livs før­ste halv­ma­ra­ton.

I juli 2013 fik Sa­ra Hil­strøm kon­sta­te­ret lym­fe­kræft i sta­die tre, som hav­de spredt sig til lun­ger, hals og bug­hu­le. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.