’ Det er som en prin­ses­se- drøm’ 17- årig pi­ge fra Aar­hus blev årets vin­der af Miss Dan­mark

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

MISS DAN­MARK

Kam­pen om, hvem der kan kal­de sig Dan­marks smuk­ke­ste kvin­de, er ble­vet af­gjort.

Lør­dag af­ten var der fi­na­le i Miss Dan­mark 2015, og det blev 17- åri­ge Jes­si­ca Jo­sep­hina Hvir­velkær fra Aar­hus, der løb med sej­ren.

Hun får nu æren af at re­præ­sen­te­re Dan­mark til ver­dens stør­ste skøn­heds­kon­kur­ren­ce - Miss Wor­ld 2015 i Ki­na, hvor der er fi­na­le den 19. de­cem­ber i år.

Det var en enormt glad Miss Dan­mark, som BT tal­te med ef­ter­føl­gen­de:

» Det be­ty­der ut­ro­ligt me­get for mig at vin­de det her. Jeg er vir­ke­lig over­væl­det og be­æ­ret. Og jeg vil gø­re mit bed­ste for at for­be­re­de mig til Miss Wor­ld, så jeg kan væ­re en god re­præ­sen­tant for Dan­mark og vi­se de vær­di­er, som vi har, « si­ger Jes­si­ca Jo­sep­hina Hvir­velkær, der til dag­lig stu­de­rer glo­bal economy på Aar­hus Bu­si­ness Col­le­ge.

En prin­ses­sedrøm

Hun for­tæl­ler, at det var en barn­doms- drøm at stille op til så­dan en kon­kur­ren­ce:

» Jeg hav­de tænkt me­get over, at det kun­ne væ­re fedt. Det har al­tid væ­ret en slags prin­ses­sedrøm for mig at stille op til en skøn­heds­kon­kur­ren­ce.

Jeg har tid­li­ge­re væ­ret mo­del, men jeg blev ked af, at man al­tid skul­le leve sig ind i en an­den rolle for at sæl- ge et styk­ke tøj. Det, der er fedt ved den­ne her skøn­heds­kon­kur­ren­ce, er, at man skal væ­re sig selv og vi­se sin egen per­son­lig­hed. Det hand­ler om me­re end ba­re det yd­re. «

Hun har få­et stor op­bak­ning fra ven­ner og fa­mi­lie, for­tæl­ler hun:

» Jeg kun­ne ik­ke øn­ske mig no­gen bed­re re­ak­tion end den, jeg har få­et. Det kan da godt væ­re, at der bli­ver la­vet lidt sjov med det ov­re i sko­len, men det er jo og­så al­tid godt at ha­ve lidt sel­viro­ni, « ly­der det fra den gla­de vin­der.

Jes­si­ca Jo­sep­hina Hvir­velkær vandt lør­da­gens Miss Dan­mark- kon­kur­ren­ce og skal nu for­sva­re de rød- hvi­de far­ver ved Miss Wor­ld. Fo­to Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.