Job­bet ud­lø­ser an

En­gang blev vi slidt ned fy­sisk. I dag slår vi os men­talt i et sta­dig me­re hek­tisk ar­bejds­mar­ked, der gør man­ge ang­ste og de­pri­me­re­de ONDT I SIN­DET DE­PRES­SION I TAL ANGST I TAL

BT - - SUNDHED - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

JOB- KA­OS

Der var en­gang, hvor li­vet på ar­bejds­mar­ke­det var hårdt for fy­sik­ken. Den­gang var det stør­ste pro­blem, at vi var fy­sisk neds­lid­te og fik ondt i ryg­gen læn­ge før pen­sions­al­de­ren. Til gen­gæld var der ro og fa­ste ram­mer, og et 25 års ju­bilæum var helt al­min­de­ligt.

I dag er det hår­de fy­si­ske ar­bej­de for man­ge skif­tet ud med pul­se­ren­de kon­tor­land­ska­ber, et job bag en com­pu­ter­skærm og en for­vent­ning om, at du for kar­ri­e­rens skyld, skif­ter job hvert ot­ten­de år. Et ar­bejds­mil­jø, som man­ge dan­ske­re har det svært med, på­pe­ger An­ne Lind­hardt, der er psy­ki­a­ter, over­læ­ge og cen­ter­chef på Psy­ki­a­trisk Cen­ter Bis­peb­jerg samt for­mand for Psy­ki­a­tri­fon­den:

Der­til kom­mer, at syg­dom­me­ne hvert år er år­sag til over 17 pro­cent af al­le ny­til­kend­te før­tids­pen­sio­ner. Det gør psy­ki­ske li­del­ser, som f. eks. de­pres­sion, angst og skizof­re­ni til de syg­dom­me, der of­test sen­der dan­sker­ne ud af ar­bejds­mar­ke­det med store sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske tab til føl­ge.

Poul Vi­de­bech, der er over­læ­ge og pro­fes­sor i psy­ki­a­tri på Aar­hus Uni­ver­si­tet, skøn­ner, at om­kring halv­de­len af al­le til­fæl­de af angst og de­pres­sion bun­der i stress.

Selv­om det er vig­tigt at und­gå stress, kan det ik­ke de­sto min­dre væ­re svært at und­gå, me­ner han. Han pe­ger f. eks. på, at man­ge dan­ske­re har kræ­ven­de job.

Man­gel på an­er­ken­del­se

Tid­li­ge­re har dansk forsk­ning vist, at folk, der fø­ler sig mob­bet på ar­bejds­plad­sen, har stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le en de­pres­sion. Pro­fes­sor Re­i­ner Ru­gulies, der stod bag un­der­sø­gel­sen, for­sker til dag­lig i ar­bejds­mil­jø­ets ind­fly­del­se på hel­bre­det på Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø,

Han pe­ger og­så på, at misforholdet mel­lem høj an­stren­gel­se og lav be­løn­ning kan øge ens ri­si­ko for at få ondt i sin­det.

» Hvis man fø­ler, at man gør en rig­tig stor ind­sats på sit ar­bej­de, men at be­ta­lin­gen er dår­lig, og at der ik­ke er no­gen mu­lig­hed for jobsik­ring el­ler for at bli­ve for­frem­met, så ser det ud til, at det for­hø­jer ri­si­ko­en for at ud­vik­le en de­pres­sion, « si­ger han.

For­mand for Dansk Psy­ko­log Fore­ning Eva Se­cher Mat­hi­a­sen pe­ger på, at man­ge dan­ske­re le­ver med en fø­lel­se af util­stræk­ke­lig­hed. F. eks. at man fø­ler sig dår­li­ge­re til sit job end si­ne kol­le­ger.

» Det er en ge­ne­rel pro­blem­stil­ling om ik­ke at slå til, og som ef­ter min vur­de­ring er af­født af den re­to­rik, po­li­ti­ker­ne bru­ger om, at vi skal væ­re kon­kur­ren­ce­sta­tens fod­sol­da­ter helt fra barns­ben, « si­ger hun.

Lig­ger i ge­ner­ne

Al­li­ge­vel er sand­syn­lig­he­den for at ud­vik­le en psy­kisk li­del­se og­så for­bun­det med ge­ne­tik el­ler per­son­lig­hed, frem­hæ­ver psy­ki­a­ter An­ne Lind­hardt.

» Der lig­ger no­get i vo­res per­son­lig­hed, i vo­res ge­ne­tik og i vo­res sind, som får os til at re­a­ge­re på en be­stemt må­de, hvis vi bli­ver pres­se­de. Nog­le får hals­be­tæn­del­se, mens an­dre bli­ver de­pri­me­re­de, « si­ger hun.

Hvert år ko­ster angst og de­pres­sion sam­fun­det knap 12 mia. kr. som føl­ge af fra­vær fra ar­bejds­mar­ke­det.

MANDAG 14. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.