Gst og de­pres­sion

SYMP­TO­MER 5 TEGN PÅ, AT DU ER VED AT UD­VIK­LE EN DE­PRES­SION:DEPDE P 5 TEGN PÅ, AT DU ER VED AT UD­VIK­LE ANGST: HVOR­NÅR ER SIG­NA­LER­NE RIG­TIGT AL­VOR­LI­GE?

BT - - SUNDHED -

MANDAG 14. SEP­TEM­BER 2015 Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

BT PLUS

Sørg for at leve et liv med go­de ven­ner og man­ge ra­re op­le­vel­ser. Når du en­ga­ge­rer dig i me­nings­ful­de ak­ti­vi­te­ter med go­de ven­ner el­ler fa­mi­lie, kan det væ­re med til at di­stra­he­re dig fra ne­ga­ti­ve og tri­ste tan­ker.

Op­le­ver du of­te, at du sid­der fast i di­ne be­kym­rin­ger, og at di­ne ne­ga­ti­ve tan­ker kø­rer i ring, så kan det hjæl­pe at af­le­de dig selv. Ske­malæg di­ne be­kym­rin­ger til et fast tids­punkt dag­ligt, hvor du be­kym­rer dig fo­ku­se­ret i f. eks. 30 mi­nut­ter. På den må­de kan du ar­bej­de på at und­gå, at di­ne be­kym­rin­ger spre­der sig ud over he­le da­gen.

Sørg for at få så me­get dags­lys som mu­ligt. So­lens strå­ler er nem­lig med til at øge pro­duk­tio­nen af de vig­ti­ge sig­nal­stof­fer i krop­pen, som har ind­fly­del­se på ens sinds­stem­ning. Lys­be­hand­ling i form af en lyste­ra­pi­lam­pe kan og­så væ­re et godt sup­ple­ment.

Be­væg dig - og du be­hø­ver dog ik­ke lø­be et ma­ra­ton. Prøv f. eks. en rask gå­tur, ha­ve­ar­bej­de el­ler en tur i svøm­me­hal­len.

Al­ko­hol og an­dre for­mer for rus­mid­ler kan trig­ge og for­vær­re de­pres­si­ve tan­ker el­ler få en ny de­pres­sion til at blus­se op. Der­for bør du hol­de dig fra spi­ri­tus og øl, ind­til du er rask.

Stress er år­sag til om­kring halv­de­len af al­le psy­ki­ske li­del­ser. Vær to­le­rant over for de ting, du ik­ke mag­ter, og glæd dig over de ting, du rent fak­tisk får gjort. Husk at si­ge ‘ nej’ en gang imel­lem for at gi­ve dig selv me­re ro i hver­da­gen. Und­gå at stille umu­li­ge krav til dig selv, og øv dig i at si­ge ‘ pyt’, hvis no­get glip­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.