Rus­ser klar til ver­dens før­ste ho­ved­trans­plan­ta­tion

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOR­SØGSKA­NIN

Eks­per­ter tviv­ler på, at ver­dens før­ste ho­ved­trans­plan­ta­tion vil lyk­kes, men de­res kri­tik og be­kym­rin­ger prel­ler fuld­stæn­dig af på den mu­skel­svin­dram­te ho­ved­per­son.

Den 30- åri­ge rus­ser Va­le­ry Spi­ri­do­nov har nem­lig sagt ja til som den før­ste no­gen­sin­de at læg­ge krop til en ho­ved­trans­plan­ta­tion. Det er et styk­ke tid si­den, han meld­te sig fri­vil­ligt som for­søgska­nin, men nu er der sat kryds i ka­len­de­ren. Ope­ra­tio­nen gen­nem­fø­res ef­ter pla­nen i de­cem­ber 2017, be­ret­ter ame­ri­kan­ske Fox News. Va­le­ry Spi­ri­do­nov glæ­der sig: » Det ene­ste, jeg fø­ler, er en be­ha­ge­lig utå­l­mo­dig­hed. Som om jeg har for­be­redt mig på no­get vig­tigt he­le mit liv, og nu skal det he­le til at ske, « si­ger han til Fox News.

Det er den ita­li­en­ske kirurg Ser­gio Ca­na­vero, der skal fø­re kni­ven og sik­re, at flyt­nin­gen af ho­ve­d­et fra Va­le­ry Spi­ri­do­novs syg­doms­ram­te krop til en frem­med do­nor­krop bli­ver en suc­ces­hi­sto­rie.

No­get vir­ke­lig stort

Kirur­gen har tid­li­ge­re for­talt, hvor­dan han vil sæt­te de to en­der ryg­marv sam­men. Sel­ve trans­plan­ta­tio­nen for­ven­tes at stræk­ke sig over 36 ti­mer. Her­ef­ter skal ho­ved og do­nor­krop i nog­le uger væ­re i ko­ma, så de kan vok­se sam­men.

Tid­li­ge­re på året så­e­de eks­per­ter i tids­skrif­tet New Sci­en­tist tvivl om, hvor­vidt ope­ra­tio­nen over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re i vir­ke­lig­he­dens ver­den.

Va­le­ry Spi­ri­do­nov ta­ger eksperternes skep­sis med sinds­ro.

» Da det gik op for mig, at jeg kun­ne del­ta­ge i no­get vir­ke­lig stort, var der in­gen tvivl, « si­ger han til Fox News.

Til Jo­hn El­led­ge og Whi­tey Ale­xan­ders bryl­lup i Ore­gon blev der ser­ve­ret pot i ste­det for sp­rut.

Fo­to: In­s­ta­gram

Hvis alt går ef­ter pla­nen, læg­ger rus­se­ren Va­le­ry Spi­ri­do­nov i de­cem­ber 2017 krop til ver­dens før­ste ho­ved­trans­plan­ta­tion. Eks­per­ter tviv­ler på, at ope­ra­tio­nen bli­ver en suc­ces. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.