Bryl­lup så man bli

Fle­re og fle­re ame­ri­kan­ske bryl­lup­per skif­ter sprit­bar ud med pot- bar

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NY TREND

Da Jo­hn El­led­ge og Whi­tey Ale­xan­der blev gift i den ame­ri­kan­ske stat Ore­gon, var der in­gen, der blev ful­de. De blev i ste­det hø­je og skæ­ve.

Den sæd­van­li­ge fest­bar med gra­tis øl, whi­sky og vod­ka var nem­lig i da­gens an­led­ning skif­tet ud med en ma­ri­hu­a­na- bar med ik­ke fær­re end 13 for­skel­li­ge for­mer for ’ sjov to­bak’.

Ryg­ning af ma­ri­hu­a­na for for­nø­jel­sens skyld er fo­re­lø­big kun til­ladt i to ame­ri­kan­ske sta­ter, Ore­gon og Col­ora­do. Og her har den­ne til­la­del­se, der dog sta­dig er i strid med fø­de­ral lov­giv­ning, al­le­re­de æn­dret li­vet for man­ge.

På grund af en mas­siv salgs­skat og et end­nu me­re mas­sivt salg af pot, we­ed og ma­ri­hu­a­na har beg­ge sta­ter plud­se­lig få­et så ko­los­salt et over­skud på de­res in­ter­ne be­ta­lings­ba­lan­ce, at de ik­ke ved, hvad de skal stille op med al­le pen­ge­ne.

Pot- bu­tik­ker, der til­træk­ker kun­der fra al­le de øv­ri­ge 48 ame­ri­kan­ske sta­ter, er skudt op overalt. Det vrim­ler med nye pot- mil­li­o­næ­rer. Og nu æn­drer le­ga­li­se­rin­gen alt­så og­så den klas­si­ske ame­ri­kan­ske bryl­lups­fest.

» Jeg får sta­dig e- mail og te­le­fo­nop­ring­nin­ger fra gæ­ster, der ba­re ik­ke kan få ar­me­ne ned af be­gej­string, « si­ger Jo­hn El­led­ge, der sam­men med sin nye ko­ne og­så tog for sig af ret­ter­ne.

Men li­ge­som over­dre­vet al­ko­hol- for­brug, føl­ger der selv­føl­ge­lig en vis ri­si­ko med, når man ser­ve­rer gra­tis ’ hyg­ge­narko’. Og der­for hav­de bru­de­par­ret sam­men med bryl­lups­fir­ma­et ’ Wed­ding Bliss’, hy­ret en så­kaldt ’ bud- ten­der’ til fe­sten.

Hjem­trans­port for de skæ­ve

Den­ne per­son sør­ge­de for, at al­le gæ­ster­ne fik det, de hav­de brug for, ik­ke stop­pe­de den dy­re to­bak i lom­mer­ne og ik­ke røg for me­get. Og des­u­den var der ar­ran­ge­ret hjem­trans­port for ek­stra skæ­ve bryl­lups­gæ­ster.

» Gæ­ster­ne el­sker det. Pot gør dig nem­lig me­re glad end druk- ir­ri­te­ren­de. Og vi får fle­re og fle­re hen­ven­del­ser fra kom­men­de bru­de­par, der er vil­de for at få et pot- telt til de­res store dag, « si­ger en re­præ­sen­tant for ’ Wed­ding Bliss’ til tv- sta­tio­nen Fox.

Og hvis man ik­ke vil ry­ge, så fås pot­ten og­så i an­dre for­mer. Så­le­des ser­ve­res der helt spe­ci­el­le bryl­lups­småka­ger og ’ brow­nies’ til fester­ne. Og he­le her­lig­he­den kan pas­sen­de skyl­les ned med en spe­ci­el lo­kal­bryg­get ener­gi­drik la­det med pot.

81- årig i pot- ba­ren

» Vi var først nervø­se for, at gæ­ster­ne ba­re vil­le slå sig ned i pot- tel­tet og så al­drig kom­me vi­de­re. Men der var et godt flow. Al­le dan­se­de. Og fe­sten var en kæm­pe­suc­ces, « si­ger en an­den bryl­lups­ar­ran­gør fra Ore­gon, Cat­hy Mars­hall om sin før­ste op­le­vel­se med pot- bar.

Og om sit bryl­lup slut­ter Jo­hn El­led­ge:

» Man­ge var nervø­se for, at ba­ren må­ske vil­le for­nær­me no­gen. Men den æld­ste i vo­res gra­tis pot- bar var 81 år gam­mel. Hun hav­de ik­ke rø­get ma­ri­hu­a­na si­den 60er­ne. Og hun el­ske­de det. «

Fra myn­dig­he­der­nes si­de - Ore­gon Liquor Con­tril Com­mis­sion - slår tals­per­son Mark Pet­tin­ger over for avi­sen New York Ti­mes fast:

» Det her er et helt nyt om­rå­de for os. Men én af de få helt fa­ste reg­ler er, at der ik­ke kan ser­ve­res bå­de al­ko­hol og pot til sam­me bryl­lups­fest. Den kom­bi­na­tion vil nem­lig væ­re ufor­svar­lig. Re­sten ar­bej­der vi på. «

MANDAG 14. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.