På­gre­bet for chi­ka­ne ef­ter ot­te år

BT - - NYHEDER - BNB

En 59- årig mand, der i ot­te år har chi­ka­ne­ret l æser­brevs­skri­ben­ter på Lan­geland, er på­gre­bet af po­li­ti­et. Man­den har er­kendt chi­ka­nen, der blandt an­det er kom­met til ud­tryk i form af bre­ve med af­fø­ring og dø­de rot­ter, skri­ver fyens. dk.

Det be­gynd­te for ot­te år si­den, hvor en kvin­de ef­ter at ha­ve haft et læ­ser­brev i ugea­vi­sen Øbo­en be­gynd­te at mod­ta­ge chi­ka­nepost. Bre­ve med af­fø­ring, dø­de rot­ter, seksu­elt eks­pli­cit­te fan­ta­si­er, kupon­hæf­ter, un­der­tøj, fi­skeud­styr fra Tys­kland og man­ge an­dre ef­fek­ter, som hun ik­ke hav­de be­stilt, lan­de­de i hen­des po­st­kas­se.

An­dre per­so­ner op­le­ve­de til­sva­ren­de chi­ka­ne, og det ene­ste, mod­ta­ger­ne har til fæl­les, er, at de har haft læ­ser­bre­ve i ugea­vi­sen Øbo­en.

For et par uger si­den blev en 59- årig mand fra Svend­borg- om­rå­det på­gre­bet, og han har nu er­kendt chi­ka­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.