Øl- tvil­lin­ger ful­de af idéer

Bryg­ger­ne Mik­kel Borg Bjergsø og Jep­pe Jar­nit- Bjergsø er tvil­lin­ger­ne bag et par mar­kan­te bryg­ge­ri­er, som har kon­stant vok­se­værk og eft er­hån­den har bredt sig til he­le klo­den

BT - - NAVNE - Jep­pe Jar­nit- Bjergsø. Sø­ren Frank sof@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Evil Twin Brewing Mik­kel Borg Bjergsø. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

40 ÅR I MOR­GEN

Egent­lig skul­le Jep­pe ha­ve væ­ret først ude, men da Mik­kel lå den for­ker­te vej, blev han ta­get ud først med kej­ser­snit - og slog så­le­des Jep­pe med et par mi­nut­ter på mål­stre­gen. Så­dan ind­led­te tvil­lin­ger­ne Mik­kel og Jep­pe Bjergsø, iføl­ge sidst­nævn­te med et glimt i øjet, de­res nu 40 år lange kap­pe­strid.

Som te­e­na­ge­re kon­kur­re­re­de brød­re­ne mod hin­an­den som eli­telang­di­stan­ce­lø­be­re og fi k så­le­des beg­ge at­le­tik- scho­lars­hips til at gå på col­le­ge i USA. I mod­sæt­ning til de fl e- ste an­dre al­min­de­li­ge dan­ske un­ge, be­gynd­te brød­re­ne Bjergsø først at drik­ke i 20- års al­de­ren, da lø­be­kar­ri­e­rer­ne var lagt på hyl­den.

Beg­ge brød­re gik der­eft er på se­mi­na­ri­et, hen­holds­vis Blå­gård og Aal­borg/ Fre­de­riks­berg og fi k der­ef­ter ar­bej­de som sko­le­læ­re­re på hen­holds­vis en lil­le dag­be­hand­lings­in­sti­tu­tion for børn med ’ spe­ci­fi kke van­ske­lig­he­der’ og Det Fri Gym­na­si­um.

Og­så den spi­ren­de øl­in­ter­es­se dyr­ke­de de i be­gyn­del­sen sam­men i øl­klub­ben ’ Bøf – Bryg den Øl For­e­nin­gen’. Iføl­ge Jep­pe var han den før­ste til at la­ve et bryg selv, men snart fulg­te Mik­kel eft er, og sam­men bryg­ge­de de bl. a. en im­pe­ri­al stout ti­tu­le­ret Evil Twin i 2003, som syv år se­ne­re skul­le bli­ve nav­net på Jep­pes bryg­ge­ri.

Mik­kel var den før­ste til at star­te et bryg­ge­ri, da han i 2005 sam­men med ven­nen Kri­sti­an Kel­ler, som i dag er ude, grund­lag­de Mik­kel­ler, som sta­dig den dag i dag er et fan­tom­bryg­ge­ri – dvs. et bryg­ge­ri uden eget an­læg. Sam­me år åb­ne­de Jep­pe Øl­bu­tik­ken i Oe­h­lens­chlä­gers­ga­de, hvor han bl. a. solg­te Mik­kel­lers øl.

Det sym­bi­o­ti­ske for­hold fun­ge­re­de, ind­til Mik­kel åb­ne­de Mik­kel­ler Bar i Vik­to­ri­a­ga­de få hund­re­de me­ter fra Øl­bu­tik­ken. Jep­pe fandt, at Øl­bu­tik­ken hav­de mi­stet sin eks­klu­si­vi­tet, og føl­te, at han var nødt til at be­gyn­de at bryg­ge si­ne øl selv for at sik­re bu­tik­kens over­le­vel­se. Si­den da er Jep­pes pro­duk­tion un­der nav­net Evil Twin Brewing vok­set eks­plo­sivt – i dag, hvor øllet bryg­ges i South Ca­ro­li­na og Con­necti­cut, reg­ner Jep­pe med at lan­de på en år­spro­duk­tion på 2,5 mil­li­o­ner – el­ler præ­cis den sam­me mæng­de som bror­mand Mik­kel, der pri­mært bryg­ger i Bel­gi­en, reg­ner med at lan­de på i 2015.

Ba­rer i he­le ver­den

Mens Mik­kel sta­dig bor på Vester­bro, er Jep­pe og fa­mi­li­en fl yt­tet til Brook­lyn, hvor han og­så dri­ver øl­ba­ren ’ Tørst’ med mi­che­lin- stjer­ne­re­stau­ran­ten ’ Luksus’ i bag­lo­ka­let. Hvor Jep­pe fo­re­lø­big kun har én bar, har Mik­kel he­le ot­te: Ud­over to i København har han ba­rer i Reykjavik, Sto­ck­holm, San Fran­ci­sco, Bang- kok, Tokyo og Seoul. Der­til kom­mer Mik­kels re­stau­rant ’ Øl & Brød’ i Vi­cto­ri­a­ga­de samt ’ Brew­pu­b­ben War­pigs’, som han dri­ver sam­men med bryg­ge­ri­et Three Floyds fra Chi­ca­go i Kø­ben­havns Kød­by og Mik­kel­ler Run­ning Club, som i dag har fi li­a­ler i 50 by­er klo­den rundt.

Mik­kel har så­le­des og­så et lil­le for­spring på øl- web­s­i­tet ra­te­be­er. coms ver­dens­rang­li­ste over bryg­ge­ri­er, hvor han be­sid­der en tred­je­plads, mens Evil Twin pt. er nr. syv.

De se­ne­ste år er uove­r­ens­stem­mel­ser­ne mel­lem de to Bjergsø­brød­re vok­set. Jep­pe og Mik­kel har ik­ke talt med hin­an­den i halvan­det år, og man skal så­le­des ik­ke for­ven­te sig no­gen stor fæl­les fød­sels­dags­fest i an­led­ning af de to gan­ge 40 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.