3x

BT - - TV -

K- 19 Ubå­dskom­man­dø­ren kap­ta­jn Po­leTHIS ME­ANS WAR To top­træ­ne­de CIA­nin er ble­vet de­gra­de­ret til sty rmand ef­spio­ner er ik­ke ba­re uad­skil­le­li­ge part­ter kri­ti­ske kom­men­ta­rer om, at ubå­den ne­re, de er og­så bed­ste ven­ner. Der­for ik­ke er klar til ak­tiv tje­ne­ste, og han må nu bli­ver si­tu­a­tio­nen en smu­le kom­pli­ce­tje­ne un­der Vo­stri­kov. Det ret, da de op­da­ger, at de vi­ser sig snart, at Po­le­nins har fo­rel­sket sig i den Wit­her­spoonKl.22.00 Har­ri­son Ford. kri­tik var vel­be­grun­det. Kl. 22.00 Re­e­se . sam­me kvin­de. LITT­LE FISH Eks­junki­en Tra­cy har holdt sig cle­an i fi re år. Men hun har svært ved læg­ge sin for­tid bag sig. Hen­des øko­no­mi lig­ger i ru­i­ner, og ban­ken si­ger ka­te­go­risk nej til et lån. Plud­se­lig duk­ker hen­des gam­le kæ­re­ste op og gør alt vær­re. ME­DI­CI­NEN Jo­han­na har en chef f ra hel­ve­de og en skidt løn. Hen­des liv kun­ne ik­ke bli­ve vær­re, ind­til den dag hun prø­ver en ny me­di­cin ...

Kl. 21.20 MEN IN BLA­CK III Da Bo­ris the Ani­mal unds­lip­per et høj­tek­no­lo­gisk fængsel, må Agent J rej­se tilbage i ti­den til år 1969 for at for­hin­dre et drab.

Kl. 00.00 DREN­GE­RØ­VE 2 Len­ny fl yt­ter til sin hjem­by sam­men med sin fa­mi­lie og fi nder ud af, at gal­ska­ben som­me­ti­der for­føl­ger en.

Kl. 21.00

Kl. 22.40

Ca­te Blan­chett.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.