FÆR­GE RAM­MER VESTBROEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 22 år si­den 1993:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Dog er det ik­ke sik­kert, at du til­la­der dig selv at fl ir­te. Hvis ik­ke, så går du glip af en dej­lig dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er vig­tigt, at du i al­le skrift li­ge el­ler mundt­li­ge an­lig­gen­der ik­ke hæn­ger dig for me­get i al­le de små de­tal­jer, men får et over­blik. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Månen på­vir­ker dit tegn og står i nog­le spæn­den­de aspek­ter til bl. a. den elek­tri­ske pla­net Ura­nus. Det gi­ver over­ra­skel­ser og uven­te­de hand­lin­ger. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er ik­ke i det bed­ste hu­mør. Det bli­ver der dog rå­det bod for i lø­bet af da­gen, hvor du vil mø­de et men­ne­ske, som sæt­ter dit hu­mør i vej­ret. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er sær­lig fo­kus på kom­mu­ni­ka­tion samt uden­dørs­op­le­vel­ser, me­ka­nik, bi­ler el­ler trans­port, hvor du bør ud­vi­se for­sig­tig­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Da­gen vil star­te med at dit hu­mør er lidt lavt. Se­ne­re vil du bli­ve kon­tak­tet af et men­ne­ske, som glæ­de­ligt vil over­ra­ske og in­spi­re­re dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er i dag, at der ger­ne skal hand­les. Der er ting og sa­ger, som du læn­ge har gå­et og tænkt over, og det må ger­ne væ­re i dag, at du hand­ler. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er gro­bund for, at du bli­ver imø­de­kom­met på en­hver tæn­ke­lig må­de. Du vil op­le­ve, at di­ne om­gi­vel­ser støt­ter dig op på al­le pla­ner. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

81). ( Svær 42). ( Mid­del 13). ( Nem

Sto­re­bælts­fær­gen Rom­sø kol­li­de­rer med Vestbroen over Sto­re­bælt. Der ske­te om­fat­ten­de ska­der på fær­gen. Men bro­en holdt.

Fo­to: Kim Ru­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.