Der er ik­ke no­get, der slår Dy­re­ha­ven

Løb med i sko­ven, som er på UNESCOs ver­dens­arv­li­ste

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - VEL­KOM­MEN Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

Dy­re­ha­ven slår søn­dag 4. ok­to­ber for 47. gang po­r­te­ne op for Ere­mi­ta­ge­lø­bet, og ver­dens før­ste mo­tions­løb nær­mer sig så småt et ene­stå­en­de ju­bilæum.

For Kø­ben­havns Idræts- Fore­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BT er det et pri­vil­e­gi­um at ar­ran­ge­re et løb i Dan­marks na­tio­nalskov.

Na­tu­rens skøn­hed og sko­vens hi­sto­rik gør det styk­ke kul­tur­hi­sto» Vi er me­get stol­te af op­ta­gel­sen står Maj- Britt Nørgaard for op­varm­rie, E- lø­bet af­vik­les i, til no­get helt på UNESCOs Ver­dens­arv­li­ste. Det nin­gen, mens lø­bets mest tro­fa­ste spe­ci­elt, og si­den sid­ste års løb er har væ­ret en me­get lang pro­ces og of­fi ci­al, Britt Sch­no­hr, slut­te­de sin Jæ­gers­borg Dy­re­ha­ve sam­men med vil gi­ve et fan­ta­stisk løft til turis­men store ind­sats i sko­ven eft er det 46. ESto­re Dy­re­ha­ve og Gribs­kov op­ta­get løb.i Nordsjælland, « si­ger sko­vri­der på UNESCOs Ver­dens­arv­li­ste som Hans Hen­rik Chri­sten­sen. For de man­ge lø­be­re, der fejrer ju­en del af ver­dens kul­tu­rel­le arv. Sko­vri­de­ren by­der lø­be­re og til­bilæum i år ( 25, 30, 35, 40 el­ler 45 år),

Det nord­s­jæl­land­ske par­forsku­e­re vel­kom­men i sko­ven på Eer der fo­to­gra­fe­ring ved star­t­om­rå­celand­skab var i sin tid kon­ge­ligt da­gen med en op­for­dring til at ta­ge det kl. 10.30. jag­tre­vir. Jagt med hunde var me­get hen­syn til de fa­ste be­bo­e­re bag de Det er sta­dig mu­ligt at bli­ve en po­pu­læ­re fra mid­delal­de­ren til slut­rø­de porte, de godt 2.000 styk­ker del af fe­sten i sko­ven og til­mel­de sig nin­gen af 1500- tal­let. hjor­te­vildt. E- lø­bet. Men skynd dig. Læs me­re og

Dan­mark har og­så Jel­lin­ge­ste­neE- lø­bet sky­des i gang af grundtil­meld dig på elob. dk. ne, Roskil­de Dom­kir­ke, Kron­borg, læg­ge­ren og spe­a­ke­ren Pe­ter KIF, KS og BT by­der fa­mi­li­en Ilu­lis­sat Is­fj ord ( Grøn­land), Va­de­haS­ch­no­hr, og i må­l­om­rå­det ta­ger Dan­mark vel­kom­men til det 47. Evet, Stevns Kl­int og Chri­sti­ans­feld Chri­sti­na Sch­no­hr imod de man­ge løb. på Ver­dens­arv­li­sten. tu­sin­de lø­be­re. For 29. og sid­ste gang

Et hi­sto­risk lø­be­ter­ræn. Det tid­li­ge­re kon­ge­li­ge jag­tre­vir, Jæ­gers­borg Dy­re­ha­ve, er sam­men med Store Dy­re­ha­ve og Gribs­kov op­ta­get på UNESCOs Ver­dens­arv­li­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.