Løb af­slap­pet, så le­ver du læn­ge­re ’’

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - HJERTELÆGENS RÅD Pe­ter Sch­no­hr spe­ci­al­læ­ge, dr. med. bt@ bt. dk A. Tyb­jærg Hansen

De skal fort­sæt­te, dr. Sch­no­hr

Ere­mi­ta­ge­lø­bet i 1969 var ver­dens før­ste mo­tions­løb, som 2.344 lø­be­re gen­nem­før­te, men uhel­dig­vis dø­de en 46- årig søof­fi­cer af en blod­prop i hjer­tet.

Det med­før­te, at jeg som ini­ti­a­tiv­ta­ger til lø­bet føl­te mig me­dansvar­lig for døds­fal­det og måt­te over­ve­je, om mo­tions­løb må­ske var for far­ligt for den al­min­de­li­ge be­folk­ning.

Jeg spurg­te der­for pro­fes­sor A. Tyb­jærg Hansen, chef for Rigs­ho­spi­ta­lets Hjer­te­af­de­ling og for­mand for Hjer­te­for­e­nin­gen, om vi skul­le stop­pe Ere­mi­ta­ge­lø­bet. Tyb­jærg Hansen sva­re­de: » De skal fort­sæt­te, dr. Sch­no­hr. «

I 1976 be­gynd­te vi Øster­bro- un­der­sø­gel­sen ( The Co­pen­ha­gen Ci­ty Heart Stu­dy), hvor vi ind­bød 20.000 mænd og kvin­der til hel­breds­un­der­sø­gel­se. Ho­ved­for­må­let var fore­byg­gel­se af hjer­te- kar­syg­dom­me.

Min in­ter­es­se har si­den be­gyn­del­sen væ­ret mo­tio­nens be­tyd­ning. Men der skal tå­l­mo­dig­hed til, for først i 2013 kun­ne vi – som de før­ste i ver­den – of­fent­lig­gø­re, at mo­tions­lø­be­re le­ver læn­ge­re end al­le an­dre.

Løb, men med må­de

Vi hav­de un­der­søgt og fulgt 1.878 mo­tions­lø­be­re ( 1.116 mænd og 762 kvin­der) og 16.423 ik­ke- mo­tions­lø­be­re i op til 35 år. Mæn­de­ne blev 6,2 år og kvin­der­ne 5,6 år æl­dre end al­le an­dre. Så det var godt, at vi ik­ke stop­pe­de Ere­mi­ta­ge­lø­bet i 1969. Den­gang var der højst 10.000 mo­tions­lø­be­re i lan­det. Nu er tal­let over 1,3 mil­li­on.

I 1995 of­fent­lig­gjor­de vi en ny ar­ti­kel, hvis for­mål var at be­ly­se, hvor me­get og hvor hur­tigt man bør lø­be for hel­bre­dets skyld.

Her sam­men­lig­ne­de vi mo­tions­lø­be­re, der be­væ­ge­de sig lang­somt og un­der to ti­mer pr. uge med ’ Light jog­gers’, som lø­ber lang­somt el­ler i mo­de­rat ha­stig­hed un­der 2,5 ti­mer og højst tre gan­ge om ugen, ’ Mo­de­ra­te jog­gers’, som lø­ber i mo­de­rat tem­po og mindst 2,5 ti­mer om ugen og højst tre gan­ge om ugen, og ’ Strenous jog­gers’, som lø­ber hur­tigt og me­re end fi­re ti­mer og me­re end tre gan­ge om ugen.

Re­sul­ta­tet var, at ’ Light jog­gers’ le­ve­de længst. Så kom ’ Mo­de­ra­te jog­gers’ og til sidst ’ Strenous jog­gers’.

Vi anbefaler nu lang­somt el­ler mo­de­rat lø­be­tem­po tre gan­ge og op til 2,5 ti­mer om ugen, for­di mo­tions­lø­be­re, der løb lidt af­slap­pe­de, le­ve­de længst.

Re­gel­mæs­sig mo­tion gav­ner hel­bre­det. I man­ge år har vi an­be­fa­let en halv ti­mes mo­tion dag­ligt, og det står vi sta­dig fast ved. Men vo­res og an­dre stu­di­er ty­der på, at for me­get mo­tion kan væ­re ne­ga­tivt.

Ere­mi­ta­ge­løb og halv­ma­ra­ton er helt fint, men tri­at­hlon kan væ­re ska­de­ligt for hjer­tet. Så alt med må­de ser ud til at væ­re det bed­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.