Even­ty­ret i Dy­re­ha­ven

BT - - MAJ IN­VEST ERE­MI­TA­GE­LØ­BET - BE­GYN­DEL­SEN Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

Hjer­te­læ­gen Pe­ter Sch­no­hr og tand­læ­gen og den olym­pi­ske lan­grendslø­ber Svend W. Carl­sen var i 60er­ne fl ere gan­ge med i det 90 ki­lo­me­ter lan­ge sven­ske skiløb Va­sa­l­op­pet.

Det gav dem en god idé. Nu er der in­gen sne­ga­ran­ti i Dan­mark, så det var må­ske ik­ke skiløb, man skul­le sat­se på. Men så kun­ne man la­ve ver­dens før­ste mo­tions­løb. Uden sne.

De kon­tak­te­de der­for BT og stats­sko­vri­de­ren i Dy­re­ha­ven. BT be­gynd­te en stor­stilet mo­tions­kampag­ne un­der le­del­se af jour­na­li­sten Per Ar­boe Ras­mus­sen, og Dy­re­ha­ven slog de rø­de po­r­te op til sko­ven.

2.344 gen­nem­før­te i 1969 det før­ste E- løb, som blev lidt af en skan­da­le. Ar­ran­gø­rer­ne, Kø­ben­havns Idræts- Fore­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BT, hav­de i sa­gens na­tur in­gen er­fa­ring med tid­tag­ning i stør­re må­le­stok, og man­ge hund­re­de lø­be­re stod i kø i op til 10 mi­nut­ter for at få ta­get de­res tid.

Tænk, hvis det hav­de væ­ret i dag. Ar­ran­gø­rer­ne var ble­vet lyn­chet.

At man sam­ti­dig op­le­ve­de et døds­fald un­der lø­bet gjor­de ik­ke spe­ku­la­tio­ner­ne min­dre. Var mo­tion far­ligt? Var det før­ste E- løb og­så det sid­ste?

Men E- lø­bet over­le­ve­de, og året eft er var del­ta­ge­ran­tal­let vok­set med fl ere tu­sin­de. Re­sten er hi­sto­rie.

625.626 lø­be­re i al­de­ren 4- 96 år har gen­nem­ført klas­si­ke­ren i Dy­re­ha­ven i de før­ste 46 løb.

I 1969 var ru­ten 12,1 ki­lo­me­ter. Fra 1970 til og med 1982 var den 13,8, mens den si­den 1983 har væ­ret på knap 13,3 ki­lo­me­ter. Og­så al­ders­græn­sen har æn­dret sig. Fra at væ­re for­budt for børn i 1969- 72 ( man skul­le væ­re fyldt 20 år for at del­ta­ge) var den i 1973- 86 10 år, men fra 1987 har der ik­ke væ­ret no­gen al­ders­græn­se.

Går i blo­det

Ere­mi­ta­ge­lø­bet går i blo­det, og man­ge tu­sin­de lø­be­re kom­mer igen år eft er år.

Ge­vin­sten ved re­gel­mæs­sig lø­be­træ­ning ken­der al­le. Lø­be­re le­ver læn­ge­re og har det bed­re end inak­ti­ve men­ne­sker. Men glæ­den ved at del­ta­ge i fol­ke­fe­sten i den eft er­års­klæd­te Dy­re­ha­ve ve­jer og­så tungt.

Søn­dag 4. ok­to­ber – på den 47. Edag – op­le­ver vi igen den for­tæt­te­de stem­ning og at­mos­fæ­re i Dan­marks smuk­ke­ste skov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.