E- lø­bet er et must for Ab­di

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - GRA­FIK: Fa­ger­heim

Ab­di Hakin Ulad, 24, de­bu­te­re­de i 2013 i Dy­re­ha­ven med en for­nem sejr og blev sid­ste år to­er i E- lø­bet eft er sven­ske­ren Jo­han Lars­son. Dan­marks bed­ste lang­di­stan­ce­lø­ber ser nu frem til sin tred­je start i na­tio­nalsko­ven.

» Ere­mi­ta­ge­lø­bet er et must for mig. Sko­ven, ru­ten, stem­nin­gen og hi­sto­rik­ken gør det til no­get spe­ci­elt. «

Ab­di Hakin Ulad fl yg­te­de fra kri­gen i So­ma­lia som 11- årig sam­men med sin mo­ster, Su­le­eqa, og hen­des børn. Før­ste stop i Dan­mark var Sand­holm­lej­ren og asyl- cen­tret i Ski­b­by, in­den fa­mi­li­en fl yt­te­de til Skæls­kør.

» Jeg er hel­dig at ha­ve min mo­ster. Hun har væ­ret en mor for mig, si­den min egen mor dø­de, da jeg var tre år. Hun har lært mig, at li­vet er en kamp, hvor det går op og ned. «

Ab­di star­te­de kar­ri­e­ren i Kor­sør og lø­ber nu for Hvi­d­ov­re AM. Som op­takt til Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon var han på tre ugers træ­nings­op­hold i 2.000 me- ters højde i Ngong uden for Nairo­bi. Han træ­ne­de med fl ere ke­ny­an­ske me­dal­je­vin­de­re og tid­li­ge­re ver­dens­re­kord­hol­de­re.

» Det var tred­je gang, jeg var i Ngong. Det var en for­del, at jeg kend­te for­hol­de­ne og man­ge af lø­ber­ne. Jeg el­sker ba­re det ke­ny­an­ske lø­be­mil­jø, « si­ger Ab­di. Fred bet i 1977 er en af mi­ne stør­ste glæ­der og over­strå­le­de sej­ren fem år for­in­den. «

I maj i 2013 gen­nem­gik Gert Kær­lin en ope­ra­tion for pro­sta­ta­kræft , men kom hur­tigt til kræft er igen og delt­og i E- lø­bet om eft er­å­ret. Fred SKO­VENS REG­LER

unikt kleno­die, og der­for har sko­ven og­så sær­li­ge reg­ler. Det er for­budt at sæt­te tel­te og skil­te op og re­k­la­me­re i for­bin­del­se med Ere­mi­ta­ge­lø­bet. Ban­ne­re med klub­nav­ne ac­cep­te­res. Det er kun til­ladt ar­ran­gø­rer­ne at ud­de­le vand og saft .

DY­RE­HA­VEN ER ET

IN­FOR­MA­TIO­NEN I SKO­VEN

dig til In­for­ma­tio­nen i må­l­om­rå­det på E- da­gen fra kl. 09.00, hvis du har brug for hjælp.

DU KAN HEN­VEN­DE

ET GODT KØB

VED HO­TEL FORTU­NEN

li­ge uden for Den Rø­de Port har Ma­rat­hon Sport på E- da­gen en salgs­ud­stil­ling med et bredt ud­valg fra E- løbsshop­pen.

Lyng­by St.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.