Lækre ting til ef­ter­å­rets lø­be­tu­re

Lø­be­ryg­sæk, lø­be­trø­je i uld, spe­ed sko og den ul­ti­ma­ti­ve regnjak­ke

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

De med­føl­gen­de fla­sker

er af god plast­kva­li­tet, men mundstyk­ket er la­vet, så du skal sut­te for at få væ­sken ud. Det er van­ske­ligt at få væ­ske nok ud på den­ne fa­con, når pul­sen er høj. Det er for rin­ge – ik­ke mindst fra en pro­du­cent, hvor al­le øv­ri­ge de­tal­jer el­lers er godt på plads. Hel­dig­vis er fla­sker­ne stan­dard stør­rel­se og let at skif­te ud med an­dre ty­per. Bort­set fra fla­sker­ne er ve­sten fra UD ab­so­lut værd at tjek­ke, hvis du er i mar­ke­det ef­ter en lø­be­ryg­sæk i luksus­klas­sen.

fi­ne de­tal­jer. Der er et stort rum til ek­stra tøj og let ad­gang via so­lid lyn­lås i si­den af ve­sten. Bag­på er end­nu et rum til op­be­va­ring, hvor der er ad­gang via to lyn­lå­se. Det er la­vet i et slidstærk og sam­ti­dig ul­tra let ma­te­ri­a­le. I si­der­ne er lom­mer med plads til ge­ler el­ler mo­bil­te­le­fon, og for­re­st oven over fla­ske­hol­der­ne er to små lom­mer, hvor du kan pla­ce­re smartp­ho­ne, ge­ler el­ler an­det, du har brug for på den lange lø­be­tur. Det fi­ne er, at når du ik­ke har fyldt rum­me­ne ud med for ek­sem­pel tøj, kan rum­me­ne let klap­pes sam­men, så ryg­sæk­ken lig­ger fladt mod ryg­gen. Der­til er plad­sen stor nok til, at den kan bru­ges til pend­ler­tu­ren – vi kun­ne sag­tens få plads til ek­stra tøj og end­da mad­pak­ken! Et af de af­gø­ren­de punk­ter for at ha­ve en ryg­sæk med på lø­be­tu­ren er na­tur­lig­vis at kun­ne med­ta­ge væ­ske i stør­re mæng­der. Den­ne vest er ud­sty­ret med to fla­ske­hol­de­re og med­føl­gen­de fla­sker på fron­ten af ve­sten. Det go­de ved at bru­ge fla­sker er, at man let­te­re kan sty­re at få den ret­te mæng­de væ­ske. Ulem­pen er, at du skal ha­ve dem op af hol­de­ren hver gang – men det­te læ­rer du hur­tigt, og­så un­der løb i ter­ræn. Det kræ­ver lidt til­væn­ning at ha­ve fla­sker­ne for­an, især når de er fyld­te. Det er uvant at ha­ve ek­stra vægt her, men det er et sy­stem, man­ge be­nyt­ter, og det vir­ker fint, når du først har væn­net dig til, at tyng­de­punk­tet er lidt an­der­le­des end nor­malt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.