Acli­ma Whool­net og Ligh­twhool

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - Pe­ter Hyl­da­hl og Tor­ben Vogn­sen, ins­ha­pe Find me­get me­re om løb og mo­tion på

BT PLUS

Pris: 476 kr. og 485 kr.

Nor­ske Acli­ma har

gen­nem fle­re år væ­ret blandt ul­tralø­ber­nes ’ dar­ling’ grun­det en me­get høj kva­li­tet af uld. Vi har selv brugt det i åre­vis og kan skri­ve un­der på, at du re­elt kan bru­ge en Acli­ma lø­be­trø­je fle­re da­ge i træk uden lugt­ge­ner. Der er især to pro­duk­ter, der skil­ler sig ud. Whool­net er en klas­sisk åben first lay­er med hul­ler, som er li­ge så ef­fek­tiv på en lang lø­be­tur, som den er use­xet. Nu skal den bru­ges som in­der­ste lag, så den er ik­ke syn­lig, og på krop­pen vil du op­le­ve en fa­bel­ag­tig tem­pe­ra­tur­re­gu­le­ren­de egen­skab. Der dan­nes et luft­la­ger i net­tet, der ven­ti­le­rer, når du er i be­væ­gel­se og iso­le­rer, når du stop­per. Kom­bi­ne­ret med de rig­ti­ge lag uden­på kan den bru­ges en hel dag, uden at du går ’ kold’. I sin ka­te­go­ri er den­ne trø­je gan­ske en­kelt ene­stå­en­de! Kom­bi­ner den med Ligh­twhool trø­je fra Acli­ma og en tynd vind­jak­ke el­ler softs­hell, og du er fak­tisk ri­ge­ligt godt klædt på til me­get af den dan­ske vin­ter. Alt­så så læn­ge du hol­der dig i gang. Ligh­twhool kan og­så med suc­ces bru­ges ale­ne. Pas­for­men er lidt me­re løs end tra­di­tio­nel­le lø­be­trø­jer, og er det for varmt, vil du mær­ke at den på grund af me­ri­noul­dens egen­ska­ber kan in­de­hol­de me­get vand. Den tør­rer hur­tigt igen, men vi vil an­be­fa­le den, hvor det ik­ke er alt for varmt, da den alt an­det li­ge kan in­de­hol­de me­get vand. Så læn­ge du hol­der dig i gang, er den ge­ni­al, og en trø­je du og­så kan bru­ge som in­der­ste lag, når du blot skal gå en tur. Acli­mas pro­duk­ter er ge­ne­relt af ek­stremt høj kva­li­tet. Det har ik­ke det snit og lækre de­tal­jer som man­ge an­dre brands, men det er funk­tio­nelt. Det er gan­ske en­kelt kva­li­tet. Vo­res er­fa­ring si­ger, at de hol­der pas­for­men ef­ter man­ge års brug ved rig­tig vask.

og smart kon­struk­tion gør den ul­tra let­te og hur­ti­ge sko til en be­ha­ge­lig op­le­vel­se, selv på ujævnt un­der­lag. Med nav­net SPE­ED er der in­gen tvivl om, hvad den sven­ske Sal­m­ing sko ret­ter sig mod. Fart og at­ter fart. Den blot 210 gram let­te sag er en flad, let mini­ma­list- sko til dig, der vil lø­be hur­tigt. Men vo­res test af­slø­rer, at den kan me­get me­re end det. Re­elt er dens brugs­om­rå­de til alt fra hur­ti­ge in­ter­val­ler op til læn­ge­re tu­re i la­ve­re tem­po. For trods et me­get lavt drop på kun fem mm ( for­skel mel­lem hæl og for­fod) er den tyn­de mel­lem­sål op­byg­get, så den op­le­ves bå­de re­spon­siv og ri­me­ligt stø­dab­sor­be­ren­de. Selv ef­ter tu­re på 10- 15 km føl­te vi ik­ke en øget be­last­ning på fød­der og ben i for­hold til an­dre lø­be­sko med me­re dæmp­ning. Sal­m­ing hæl­der til na­tu­ral run­ning- fi­lo­so­fi­en, hvil­ket be­ty­der en lav og flad sko. Sal­m­ings Spe­ed er ik­ke en trailsko, der­til er dens sål ik­ke grov nok. Men vi fandt den over­ra­sken­de kom­pe­tent på smal­le sko­vsti­er og grus. Så er du ude at gi­ve den gas på as­falt og kom­mer for­bi en park, så sving ind og prøv den der. Sko­en har en tre lags kon­struk­tion, som gør at den bå­de gi­ver en god sta­bi­li­tet, ånd­bar­hed og hold­bar­hed. Al­li­ge­vel er den ret flek­si­bel. For­ar­bejd­nin­gen af sko­en er fin, og snø­re­sy­ste­met fungerer for­bil­led­ligt. Sal­m­ing Spe­ed er fint bred for­til, og her er der og­så god tå­be­skyt­tel­se, som du nor­malt og­så fin­der på en trailsko. Pri­sen er ef­ter vo­res me­ning li­ge kost­bar nok. Men er be­ho­vet bå­de at lø­be hur­tigt på as­falt og kun­ne ta­ge en af­stik­ker i sko­ven, uden det bli­ver alt for tek­nisk, kan du nø­jes med én sko.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.