Sa­lo­mon S- Lab Hy­brid Ja­ck­et

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

2.299 kr.

Står det ned

i stæn­ger, el­ler er der stiv kuling fra vest, skal der en jak­ke på, når der lø­bes. Men of­te bli­ver re­sul­ta­tet bed­re uden jak­ke. Selv halv­dy­re lø­bejak­ker fø­les nem­lig hur­tigt som en ko­gepo­se, og du bli­ver næ­sten me­re våd af sve­den, du ik­ke kan kom­me af med end af van­det fra oven. Sa­lo­mons S- Lab Hy­brid Ja­ck­et sy­nes ef­ter en læn­ge­re tids test at væ­re sva­ret på al­le vo­res drøm­me. Den er ek­strem flek­si­bel, over­ra­sken­de ånd­bar og hol­der al­li­ge­vel fint vand og vind ude. Nu har Sa­lo­mon ik­ke op­fun­det et nyt ’ spa­ce’ ma­te­ri­a­le, in­gen an­dre har ad­gang til. De har brugt en kom­bi­na­tion af fle­re ma­te­ri­a­ler på en ret smart må­de. Så­le­des har den stor be­væ­ge­lig­hed, da ma­te­ri­a­let – især om­kring ar­me, skul­der og ryg er ek­stremt flek­si­belt. Hy­brid Ja­ck­et hol­des godt på plads af en bred ela­stik­kant i bun­den og dit­to om ær­me­ga­be­ne. Lyn­lå­sen kan kø­res ned til nav­len, men ik­ke åb­ne helt. Hæt­ten sid­der godt til via ind­byg­get pan­debånd, der dub­le­rer som sved­bånd. Jak­ken ve­jer og­så kun om­kring 120 gram.

Mem­bra­nen på front,

skul­dre og hæt­te er af et high tech ma­te­ri­a­le, der min­der om Go­re­tex og den­nes fi­ne kom­bi­na­tion af ånd­bar­hed og al­li­ge­vel ev­nen til at hol­de reg­nen ude. Men al­le, der har prø­vet selv de bed­ste og mest ånd­ba­re regnjak­ker, ved, at de ik­ke kan føl­ge med, når der vir­ke­lig kan gi­ves gas på spo­ret. Det kan Sa­lo­mons nye jak­ke hel­ler ik­ke, men da den har ånd­ba­re og stræk­ba­re pa­ne­ler un­der ar­me­ne – samt om­rå­der på ryg­gen – kan du slip­pe af med var­men. Der er alt­så ta­le om et kom­pro­mis, men et ek­stremt vel­lyk­ket et af slagsen. Vi har prø­vet jak­ken i si­len­de regn, og den be­stod. Der er in­gen tvivl om, at Sa­lo­mons Hy­brid Ja­ck­et er blandt vo­res fa­vo­rit­ter til det dan­ske ef­ter­år. Den er per­fekt til lange lø­be­tu­re og kan sam­men med de rig­ti­ge lag tøj bru­ges langt hen i vin­ter­sæ­so­nen. Den er mar­ke­dets p. t. mest avan­ce­re­de og bed­ste regnjak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.