Ul­ti­ma­te Di­rection Pe­ter Bakwin Ad­ven­tu­re Vest 2,0.

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

Pris: 1.800 kr.

Lø­ber du langt

– me­get langt, er der in­gen vej uden om en god lø­be­ryg­sæk, der kan in­de­hol­de alt fra væ­ske, ek­stra tøj, mo­bil­te­le­fon med me­re. Og her er et so­lidt bud – som bonus kan den dub­le­re som ryg­sæk til pend­ler­tu­ren. En af de ab­so­lut­te eks­per­ter på om­rå­det er Ul­ti­ma­te Di­rection. Vi har te­stet den mid­ter­ste i se­ri­en UD 2,0- ve­ste, og den er et godt bud til dan­ske for­hold. Pe­ter Bakwin Ad­ven­tu­re Vest 2,0 har et blødt læk­kert mesh ma­te­ri­a­le tæt på ryg­gen, som gør den no­gen­lun­de ånd­bar ved høj var­me. Det er umu­ligt at slip­pe for våd ryg, men først og frem­mest fø­les ve­sten ik­ke varm el­ler klam, når der lø­bes i lang tid. Som med an­dre go­de lø­be­ryg­sæk­ke op­le­ver du det ik­ke ge­ne­ren­de, når du først er lø­bet ud over step­per­ne. Når den klik­kes på før­ste gang, er den før­ste tan­ke ’ det hol­der jeg ik­ke ud’. Men det er­go­no­mi­ske snit be­ty­der, at ryg­sæk­ken fak­tisk ik­ke er ge­ne­ren­de.

UD- ve­sten har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.