TESTVINDER

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - De­sign, Kva­li­tet, Pas­form, Tør­re­ev­ne Pris

de­res ela­stik i li­vet og har med de­res nye se­rie la­vet tights i ver­dens­klas­se. Vi har før haft fat i tights fra Skins, og kva­li­te­ten har al­tid væ­ret helt i or­den, men tid­li­ge­re har de haft store pro­ble­mer med pas­for­men i li­vet, for­di de har haft en lidt un­der­lig ela­stik, som har be­ty­det, at de på man­ge har haft ten­dens til at gli­de ned – især på lø­be­re over gen­nem­snits­høj­de. Det har de hel­dig­vis få­et styr på nu, og selv om de sta­dig ik­ke har til­fø­jet en snor i li­vet, er de al­li­ge­vel i stand til at sid­de be­kvemt.

De­sig­net er, li­ge­som

på tight­se­ne fra 2XU, sort med guld­af­teg­nin­ger, hvil­ket gør det ret mar­kant. Det be­ty­der og­så, at det må­ske vil fal­de uden for no­gens smag, men det er ik­ke skri­gen­de på no­gen må­de, og de fle­ste vil nok fin­de de­sig­net læk­kert. Ma­te­ri­a­le­val­get er som al­tid hos Skins gan­ske for­trin­ligt – fak­tisk er de me­re end al­min­de­ligt blø­de at ha­ve på, og stof­fet fø­les ge­ne­relt be­ha­ge­ligt mod hu­den. og­så selv om man sve­der en del. Sy­nin­ger­ne bli­ver al­drig ge­ne­ren­de, og tight­se­ne hol­der for­men og kom­pres­sio­nen og­så ef­ter en læn­ge­re lø­be­tur.

Skins er rig­tigt

go­de til at la­ve tøj, der kla­rer sig godt i vand og tør­rer hur­tigt – og de­res ¾ tights er in­gen und­ta­gel­se. Fra vi ta­ger dem af i næ­sten gen­nem­blødt til­stand, til de er næ­sten 100 pct. tør­re, går der ca. en halv ti­me. Hold­bar­he­den vir­ker ge­ne­relt til at væ­re god. Ef­ter 10 va­ske kan man ik­ke se for­skel i stof­fet, og tryk­ket skal­ler ik­ke af el­ler er ble­vet ble­get. Skins ¾ kom­pres­sion­s­tights er de mest be­ha­ge­li­ge i te­sten, og har en fan­ta­stisk pas­form. Vi er ik­ke ban­ge for at kå­re dem som vin­de­ren af den­ne test.

Plus: Mi­nus:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.